Τροποποίηση συμβάσεων

  • Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή  άρθρου 132 § 2 Ν.4412/16 (συμπληρωματική σύμβαση αγαθών/υπηρεσιών μέχρι 10%/έργων  μέχρι 15%¹ )

Η τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών, κατά την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, είναι επιτρεπτή όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη αφενός μεν των 209.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),αφετέρου δε του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης,υπό την πρόσθετη προϋπόθεση να παραμένει αμετάβλητη η συνολική φύση της σύμβασης. Παρέχεται, δηλαδή, η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της, χωρίς,ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε΄ Κλιμ. 481/2018, Ζ΄Κλιμ. 337/2018)

ΕΛ.ΣΥΝ :ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα ,Πράξη 230/18

ΕΛ.ΣΥΝ : VI Τμήμα ,Απόφαση 449/18

Σημείωση ¹:Οι συμπληρωματικές συμβάσεις έργου συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του  άρθρου 156 Ν.4412/16  και η παραγράφος 2 του άρθρου 132 Ν.4412/16 (άρθρο 156 παρ 1περ.β΄ εδ β΄όπως συμπληρώθηκε με την παρ 37 του  άρθρου 22 Ν.4441/16)


  • Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή  άρθρου 156 § 1 Ν.4412/16     ( συμπληρωματική σύμβαση έργου ) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1 και 2 Ν.4412/16, η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο ήδη εκτελούμενου έργου προβλέπεται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου,όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και γ) είτε δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή, είτε, παρά τη δυνατότητα διαχωρισμού τους, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της, χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική της φύση. Τέτοιες εργασίες θεωρούνται εκείνες, οι οποίες προβλέπονται κατά είδος από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες (πρόσθετες ή υπερσυμβατικές εργασίες), είτε δεν προβλέπονται καθόλου ή προβλέπονται μεν, αλλά εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο (νέες εργασίες). Το συνολικό ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του ποσού της αξίας της αρχικά  συναφθείσας σύμβασης.

ΕΛ.ΣΥΝ :VI Τμήμα,Απόφαση 606/18 

ΕΛ.ΣΥΝ:VI Τμήμα ,Απόφαση 303/18 

ΕΛ.ΣΥΝ:ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα,Πράξη 220-19 


  • Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή άρθρου 132 §1(β) Ν.4412/16  ( συμπληρωματική σύμβαση  αγαθών/υπηρεσιών/έργων μέχρι 50% ) 

Επιτρεπτή περίπτωση τροποποίησης σύμβασης προμήθειας αγαθών αποτελεί, μεταξύ άλλων, αυτή που έχει ως αντικείμενο συμπληρωματικά αγαθά, για τα οποία η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ως άνω νόμου.
Ειδικότερα, η προμήθεια συμπληρωματικών αγαθών συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Τα συμπληρωματικά αγαθά δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, β) η αλλαγή του αρχικού αναδόχου δεν είναι δυνατή για λόγους τεχνικούς ή οικονομικούς, όπως εξειδικεύονται στην υποπερίπτωση (αα), και θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή (υποπερίπτωση ββ),γ) η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων, που ανατίθενται για τα συμπληρωματικά αγαθά, δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και δ) η τροποποίηση της σύμβασης δεν αποσκοπεί στην αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016 (άρθρα 3 έως 221), ιδίως δε αυτών που αφορούν στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης, στην επιλογή διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων, καθώς και στην τήρηση των διατάξεων περί διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, οι οποίες αποτυπώνουν τις αντίστοιχες γενικές αρχές που διέπουν το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

 ΕΛ.ΣΥΝ:VI Τμήμα, Απόφαση 604/18 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Με την περιπτ.α της παρ 9 του άρθρου 10 Ν.4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης  η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10 όπως  τροποποιήθηκε απο την  παρ 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 που όριζε ότι η Οικονομική Επιτροπή “αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

“Μετά τη νέα τροποποίηση  ορίζεται  πλέον ότι αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση των συμβάσεων όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 132Ν. 4412/16 είναι  η Οικονομική Επιτροπή (και .οχι πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο )