Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη προκειμένη περίπτωση γίνονται δεκτά τα εξής: α) Στην …/1.8.2018 γνωστοποίηση, στο Πρακτικό Αξιολόγησης και στην απόφαση ανάθεσης, επαρκώς αναφέρονται οι όροι και τα προσόντα πρόσληψης, που είναι συναφή με τη φύση και το σκοπό των εργασιών. Επίσης, εφόσον πληρούνταν οι λοιπές προϋποθέσεις πρόσληψης, ευλόγως δόθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ιδιαίτερη βαρύτητα στο – απολύτως συναφές με την ανατεθείσα εργασία – κριτήριο της προηγούμενης εμπειρίας σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δεν παραβιάσθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας με την κατάταξη των υποψηφίων, που έλαβε χώρα κυρίως βάσει του κριτηρίου αυτού. β) Δεν παραβιάσθηκε εν προκειμένω το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, προεχόντως διότι της επιλογής της δικαιούχου του εντάλματος προηγήθηκαν αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά όλων των λοιπών ενδιαφερομένων. Εξάλλου, δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης και δημοσίευσης πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων πριν την έκδοση της πράξης ανάθεσης, προσβλητού από τους θιγομένους σε αυτό το στάδιο, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Τούτο διότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβό-μενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας, εξαιρούνται από την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 2190/ 1994, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. (πρβλ. Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. I Τμ. 320/2017).

γ) Οι διατάξεις του π.δ/τος 50/2001 εφαρμόζονται για τις προσλήψεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και όχι στην προκείμενη περίπτωση μίσθωσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ως προς τον τύπο και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών εφαρμόζεται αποκλειστικά η …/1.8.2018 γνωστοποίηση του Αντιδημάρχου, τις προϋποθέσεις της οποίας καλύπτει η προσκομισθείσα από τη Μ… Τ… 20-13/2007 Πράξη του Δ…, περί αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αυτής «BACHELOR OF ARTS IN INTE-RNATIONAL RELATIONS WITH EUROPEAN STUDIES» και «MASTER OF ARTS IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY». Εξάλλου, παρατυπίες του προσκομιζόμενου τίτλου «Post graduate diploma» δεν ασκούν επιρροή, καθόσον τέτοιος τίτλος ούτε στη γνωστοποίηση προβλεπόταν, ούτε προκύπτει από το πρακτικό ελέγχου ότι αξιολογήθηκε για την κατάταξή της. δ) Στη σύμβαση χρηματοδότησης EAC-2017-49 -η οποία, ως εκ του ότι αποτελεί  το κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου και ρητώς αναφέρεται στο προοίμιο της …/27.8.2018 ελεγχόμενης σύμβασης μίσθωσης έργου, εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από το δικαιούχο του προγράμματος Δήμο – αναφέρονται διεξοδικά οι υποχρεώσεις και οι ενέργειες του Δήμου για την επίτευξη των στόχων της πράξης, περαιτέρω δε αναλύεται η προϋπολογισθείσα αξία αυτών. Επομένως, ο Δήμος δεν υποχρεούτο σε τεκμηρίωση ή αιτιολόγηση του ύψους της αμοιβής για την εκτέλεση της μετέπειτα συναφθείσας σύμβασης έργου, διότι δεν καταλείπεται στο Δήμο πεδίο προσδιορισμού αυτής, βάσει εκτίμησης στοιχείων ή συγκεκριμένης μεθόδου αποτίμησης. ε) Από το προσκομισθέν με το έγγραφο επανυποβολής, …/ 5.9.2018 έγγραφο του Δήμου προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδεικνύεται η αποστολή στο Υπουργείο της …/27.8.2018 απόφασης και της επίμαχης …/27.8.2018 σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 98/2019)