Σχέδιο εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση υπηρεσιών (καθαριότητας/ η απολύμανσης/η φύλαξης των (π.χ Δημοτικών κτηρίων η των Πανεπιστημιακών κτιρίων και λοιπών κτηρίων και χώρων Αναθετουσών Αρχών η Φορέων που συνάπτουν συμβάσεις κατ΄ εφαρμογή Ν.4412/16 ),με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In