Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In