Πρόδηλο τυπικό σφάλμα προσφοράς

Η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, λόγω του μη νομίμου αποκλεισμού της εταιρείας «… AE» από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ειδικότερα, μόνη η αναγραφή εσφαλμένου αριθμού πρωτοκόλλου της διακήρυξης επί του φακέλου της προσφοράς της, ενώ επ’ αυτού αναγράφεται επιπλέον ο τίτλος της προμήθειας ολογράφως, ο αριθμός της μελέτης και το έτος, η ημερομηνία και η ώρα του διαγωνισμού, συνιστά, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, πρόδηλο τυπικό σφάλμα που δεν επιδρά στο περιεχόμενο της προσφοράς και, ως εκ τούτου, όφειλε η αναθέτουσα αρχή πριν την αποκλείσει από τον διαγωνισμό να την καλέσει να διορθώσει το εν λόγω τυπικό σφάλμα. Άλλωστε, ενόψει και των λοιπών ως άνω αναγραφόμενων επί του φακέλου της προσφοράς στοιχείων η αναγραφή από την εταιρεία εσφαλμένου κατά ένα ψηφίο αριθμού πρωτοκόλλου της διακήρυξης, δεν αρκεί για να δημιουργήσει αμφιβολία στην αρμόδια Επιτροπή ως προς την ταυτότητα του διαγωνισμού για τον οποίο κατατέθηκε η επίμαχη προσφορά. Συνακόλουθα, η παράλειψη πρόσκλησης της εταιρείας και, κατ’ επέκταση, η απόρριψη της προσφοράς της παρίσταται μη νόμιμη. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη ότι στη διακήρυξη δεν περιλαμβανόταν ρητή διάταξη περί της υποχρέωσης κλήσης των διαγωνιζομένων προς διόρθωση προδήλου τυπικού σφάλματος της προσφοράς πριν από τον αποκλεισμό τους, οι υπηρεσίες του Δήμου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των προπαρατεθεισών διατάξεων του ν. 4412/2016 και το χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής τους πλάνης.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, πλην το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.(ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 277/18 )