Προσυμβατικός Έλεγχος του ΕΛ.ΣΥΝ

Με το άρθρο 278 του ν.3852/2010 « Πρόγραμμα Καλλικράτης» (και το άρθρο 36 ν.4129/2013) καθιερώνεται υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος νομιμότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων Προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, που διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άνω των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ο έλεγχος διενεργείται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.Δ/τος 774/1980, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι ο οικείος φορέας μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύμβασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται σε 30 ημέρες από τη διαβίβαση του φακέλου στο ΕΛ.ΣΥΝ.

Στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης, πριν από τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ενώ όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι ανώτερη των 500.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών. Ο έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). (άρθρο 35 4129/2013)