Προσυμβατικός Έλεγχος του ΕΛ.ΣΥΝ

Προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τον Ν.4700/2020

 Ενιαία χρηματικά όρια για τους Δήμους και το Δημόσιο 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 324 προτείνεται ενιαίο χρηματικό όριο τόσο για την υπαγωγή των συμβάσεων στον έλεγχο (300.000,00 ευρώ), όσο και για την κατανομή της ελεγκτικής αρμοδιότητας μεταξύ των Επιτρόπων και των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1.000.000,00 ευρώ), χωρίς διαφοροποίηση για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τους οποίους σήμερα ισχύουν χαμηλότερα όρια, μολονότι ειδικός λόγος που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση των συγκεκριμένων φορέων δεν έχει διαπιστωθεί να συντρέχει. Επίσης, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου εισάγεται η επαναφορά, για τις συγχρηματοδοτούμενες από ενωσιακούς πόρους συμβάσεις, του προϊσχύσαντος ορίου για την υπαγωγή τους στον έλεγχο (5.000.000,00 ευρώ), αφού το σήμερα ισχύον (10.000.000,00 ευρώ) είχε ως συνέπεια να εκφεύγει του ελέγχου σημαντικό μέρος της συμβατικής δραστηριότητας του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, η δε ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των εν λόγω συμβάσεων μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετείται από την ήδη υφιστάμενη ταχύτητα στην έκδοση των σχετικών πράξεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Δείτε τα νέα χρηματικά όρια :

 

Όριο προσυμβατικού ελέγχου

Όργανο ελέγχου

 

 

Από 29.06.2020

 

Μη συγχρηματοδοτούμενα

 

άνω των 300.000 ευρώ

Επίτροπος

 

άνω του 1.000.000 ευρώ

Κλιμάκιο

Συγχρηματοδοτούμενα

 

άνω των 5.000.000 ευρώ

Κλιμάκιο