Προμήθεια σκυροδέματος. Υποχρέωση η μη έκδοσης αποδεικτικών εισαγωγής και εξαγωγής στις αποθήκες του Δήμου

Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι νόμιμες, αφενός διότι κάθε μία από τις ως άνω απευθείας αναθέσεις υπολείπεται του ποσού των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., αφορούν σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Παιονίας και οι αντίστοιχες δαπάνες είναι εγγεγραμμένες σε διαφορετικούς Κ.Α.Ε. του Δήμου (Δ.Ε. Πολυκάστρου: 30.6662.051, Δ.Ε. Αξιούπολης: 30.6662.052), αφετέρου δεν πάσχουν αοριστίας, καθόσον με την τεχνική έκθεση προσδιορίζεται τιμή μονάδας, συνολική απαιτούμενη ποσότητα σκυροδέματος και ορίζεται παράδοση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε βάθος χρόνου, οπότε και προσδιορίζεται σχετικά το κάθε επιμέρους εκτελούμενο έργο. Σε κάθε περίπτωση, με το έγγραφο επανυποβολής των χρηματικών ενταλμάτων ο Δήμος προσδιορίζει αναλυτικά τα προς εκτέλεση έργα και τις απαιτούμενες ποσότητες σκυροδέματος ανά έργο. Τέλος, η φύση του σκυροδέματος αποκλείει την αποθήκευσή του και επιβάλλει την άμεση χρήση του, κατά συνέπεια τα αποδεικτικά εισαγωγής και εξαγωγής του σκυροδέματος στις αποθήκες του Δήμου, εκδοθέντα για λόγους λογιστικούς, δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη νομιμότητα των δαπανών και δεν ασκούν επιρροή στην υπό κρίση περίπτωση.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα χρηματικά εντάλματα δαπάνες είναι νόμιμες και αυτά πρέπει να θεωρηθούν.( ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 209/19)