Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους του Δήμου λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: α)Υποχρέωση η μη προσδιορισμού της χρονική διάρκειας της προμήθειας και β) Υποχρέωση προσδιορισμού της ημερήσιας ποσότητας διανεμητέου ύδατος ανά άτομο.

Σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 3 και 53 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το είδος και η ποσότητα των προς ανάθεση εργασιών, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του τρόπου υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης και κατ’ επέκταση της νόμιμης διάθεσης του δημόσιου χρήματος, σε συμμόρφωση προς τις αρχές της οικονομικότητας και της διαφάνειας. Η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων καθιστά ασαφή την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και συνακόλουθα μη νόμιμες τη διαδικασία ανάθεσης και τη συναπτόμενη σύμβαση (Ε.Σ. ΚΠΕΔ VII Τμ. 27/2019, 23/2018, 251/2017, πρβλ. Απόφ. VI Τμ. 23/2012).

Λαμβανομένου υπόψη ότι η επίμαχη προμήθεια έγινε για τη θεραπεία της έκτακτης ανάγκης παροχής πόσιμου ύδατος σε κατοίκους του Δήμου και δεν ήταν δυνατόν εκ των προτέρων να προσδιορισθεί επακριβώς η διάρκειά της, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή περί τμηματικής και μη συνολικής παραλαβής της προμήθειας κατά το έτος 2019, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα λάμβανε χώρα η προμήθεια προσδιορίζεται επαρκώς. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Ύδρευσης με το από 7.2.2019 έγγραφό της προς το Δήμαρχο και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας εκτιμά ότι το πρόβλημα στην υδροδότηση θα διαρκέσει περί τις τέσσερις εβδομάδες. Περαιτέρω, ο αριθμός των κατοίκων που δικαιούνται πόσιμο νερό προσδιορίσθηκε με ακρίβεια βάσει πρόσφορων στοιχείων, ήτοι καταστάσεων ύδρευσης του έτους 2018, στις οποίες αναγράφεται ο αριθμός υδρομέτρων και υδροδοτούμενων ατόμων ανά νοικοκυριό στις Τ.Κ. Α… και Κ… (βλ. το από 7.2.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου προς την Υπηρεσία Ύδρευσης), καθώς και εκτίμησης της Υπηρεσίας Ύδρευσης ορισμένου αριθμού ατόμων που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω καταστάσεις (π.χ. διαμένοντες ως εργαζόμενοι ή φιλοξενούμενοι).

Ομοίως ορισμένη είναι και η ημερήσια ποσότητα νερού ανά άτομο, δοθέντος ότι στο ίδιο ως άνω έγγραφο η Υπηρεσία Ύδρευσης παραθέτει πίνακα όπου προσδιορίζονται οι ημερήσιες απαιτήσεις νερού ανά άτομο και θέση κατανάλωσης σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία. Τέλος, οι αιτιάσεις με τις οποίες αμφισβητείται το περιεχόμενο των ως άνω από 7.2.2019 εγγράφων δεν είναι εξεταστέες διότι τίθενται εκ των υστέρων με την έκθεση διαφωνίας, ενώ σε κάθε περίπτωση, αβασίμως αμφισβητείται η παραδοθείσα ποσότητα, καθόσον με τα Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου βεβαιώνεται η προσήκουσα παραλαβή των συμφωνημένων ποσοτήτων νερού.

 Κατ’ ακολουθία η δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 330/19)