Προθεσμίες που αφορούν στις Επιτροπές των διαγωνισμών ως προς τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών

Με την παρ. 28 του αρθ. 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, προστίθεται αρθ. 221Α ως εξής:

“Άρθρο 221Α – Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων

Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών:

α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.

β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση.

δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργλασιμων ημερων από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίασ δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.

3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν δικευκρινήσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείενες διατάξεις. Σε συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παρατείνονται ως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών.

4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παρ. 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας”.

Αποσαφηνίζεται στην αιτιολογική έκθεση, ότι με το άρθρο που προστίθεται, θεσπίζονται ενδεικτικές προθεσμίες για τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων εκ μέρους των εισηγητικών και αποφαινόμενων οργάνων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Οι προθεσμίες αυτές παρατείνονται αναλόγως σε περιπτώσεις σύνθετων συμβάσεων ή σε περιπτώσεις που εκ του νόμου απαιτείται η επιβεβαίωση στοιχείων από τρίτους φορείς (λχ. περίπτωση αρθ. 68 Ν. 3863/10, επιβεβαίωση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών κλπ).