Προγραμματισμός συμβάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 και 7 Ν.4412/16 ,οι  αναθέτουσες αρχές, εν προκειμένω οι Ο.Τ.Α Α Βαθμού, υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρμοδιότητάς τους στην αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, δηλαδή:

α) στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,

β) στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών

Παράλληλα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. α΄ Ν.4013/11 ορίζεται ότι οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού προγραμματίζουν τις ανάγκες τους για το επόμενο έτος σχετικά με την εκτέλεση έργων, την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών και διαβιβάζουν σχετικό πίνακα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προς ενημέρωσή της

Με απόφαση του Υπουργού που προίσταται της ΕΚΑΑ, ρυθμίζονται τα θέματα προγραμματισμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως : α) η δομή, το περιεχόμενο, τα καταχωριζόμενα στοιχεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι υπόχρεες και μη υπόχρεες αναθέτουσες αρχές, γ) οι προγραμματιζόμενες και εξαιρούμενες συμβάσεις, δ) τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα (άρθρο 41 παρ. 7 Ν.4412/16, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 80 του άρθρου 22 του Ν 4441/2016).

Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή από όλες τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 10 Απόφ. Υπ. Οικον. και Ανάπτ. 56902/215/2017).

Το ΕΣΗΔΗΣ υποστηρίζει μηχανογραφικά την υποβολή, τροποποίηση, επεξεργασία και απολογισμό του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 41Ν.4412/16 . Οι κεντρικές αρχές αγορών και οι αναθέτουσες αρχές καταχωρούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και υποβάλλουν μέσω αυτού τον πίνακα των προγραμματιζόμενων συμβάσεων. Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται και οι τυχόν τροποποιήσεις.

Στο Σύστημα τηρείται ενδεικτικά αρχείο ως κατωτέρω:

  • αρχείο με τις αποφάσεις του άρθρου 41 αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ
  • αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού των Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών και αναθετουσών αρχών που υποβάλλονται στη ΓΓΕΠΚ
  • ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί.
  • απολογιστικά στοιχεία του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών.