Ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης

Με την παρ. 25 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, στο άρθρο 218 Ν. 4412/16 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

“Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης”

β. Στην παρ. 2 προστίθεται περίπτ. δ’ ως εξής:

“δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.”

Στην αιτιολογική έκθεση, αποσαφηνίζεται ότι στ ασυμβατικά τεύχη παρέχεται η δυνατότητα επιβολής ποινικών ρητρών και για άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου. Οι περιπτώσεις αυτές, αφορούν ιδίως συμβάσεις διαρκείας που δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, αλλά η εκτέλεση της σύμβασης συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.