Πλημμελής Υ/Δ περί HACCP, επιδεκτική διευκρινήσεως βάσει του άρθρου 102 Ν.4412/16

Η προσφεύγουσα στρεφόμενη κατά της προσφοράς της παρεμβαίνουσας εταιρείας υποστηρίζει ότι με την κατατεθείσα, μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία πρέπει σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης και της με αρ. … μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης να αναφέρεται ότι επιχειρήσεις τροφίμων που διενεργούν «την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διακίνηση και τη διάθεση των τροφίμων» εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, η εν λόγω εταιρεία την κατέθεσε πλημμελώς [την σχετική υπεύθυνη δήλωση], καθώς σε αυτή περιλαμβανόταν σχετική δήλωση, τήρησης των διαδικασιών HACCP, μόνο για τις εταιρείες που παράγουν και προμηθεύουν τα εν λόγω προϊόντα και όχι για αυτές που τα μεταποιούν, τα συσκευάζουν, τα αποθηκεύουν, τα μεταφέρουν, τα διακινούν και τα διαθέτουν (αρχείο 8.ΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_sign). Επομένως, η προσφορά της εν λόγω εταιρείας κατά τη προσφεύγουσα έπρεπε να απορριφθεί ως μη πληρούσα τους όρους της επίμαχης διακήρυξης.

Εν προκειμένω, στη κατατεθείσα ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση, η παρεμβαίνουσα εταιρεία, προς συμμόρφωση με τους κανονιστικού περιεχομένου σχετικούς όρους της υπόψη διακήρυξης δηλώνει ότι η παραγωγή, η μεταποίηση, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων (για τα προϊόντα Βόειο και Χοιρινό κρέας και Κρέας πουλερικών – κοτόπουλο) πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο και αντί να αναγράψει στη συνέχεια ότι «οι αντίστοιχες επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν, διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει» ως δηλαδή αποτυπώνεται επακριβώς στο κείμενο της οικείας διακήρυξης, δηλώνει «ότι η επιχείρηση παραγωγής και προμήθειας των τροφίμων εφαρμόζει, διατηρεί και αναθεωρεί διαδικασίες HACCP, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 487/4-10-2000, όπως αυτή ισχύει», υπολαμβάνοντας εν προκειμένω ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας των ως άνω τροφίμων εμπεριέχουν το σύνολο των επιχειρήσεων που διατηρούν και αναθεωρούν διαδικασίες HACCP, καθώς η έννοια της παραγωγής και προμήθειας συμπεριλαμβάνει όλα τα αναφερόμενα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, διακίνησης και τελικά προμήθειας του αντισυμβαλλόμενου μέρους, ήτοι περιλαμβάνει τη παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων. Κατά συνέπεια ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ότι δηλαδή εξαιτίας αυτής της διατύπωσης στο κείμενο της κατατεθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης, η προσφορά της παρεμβαίνουσας εταιρείας είναι απορριπτέα δεν θα πρέπει να γίνει δεκτός δεδομένου ότι ακόμη και στη περίπτωση που γινόταν δεκτός ο ισχυρισμός τούτος ως προς το σκέλος της επικαλούμενης ως άνω πλημμέλειας εκ μέρους της συμμετέχουσας και ήδη παρεμβαίνουσας εταιρείας, αυτή η πλημμέλεια δεν οδηγεί άνευ ετέρου στον αποκλεισμό της καθ΄ης συμμετέχουσας εταιρείας, αλλά είναι επιδεκτική διευκρινήσεως βάσει των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. (ΑΕΠΠ Απόφαση 134-20 )