Περιεχόμενο τεχνικών προδιαγραφών

Σημερινά νέα (18-10-2017):

Α.Ε.Π.Π:Περιεχόμενο τεχνικών προδιαγραφών-Μη παραβίαση του ανταγωνισμού εκ του λόγου και μόνο  θέσπισης από την αναθέτουσα αρχή  πρόσφορων και αναγκαίων προδιαγραφών για  την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του Ν. 4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό».Γενικότερα η περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου της Διακήρυξης οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει θέσει η ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία για την ουδετερότητα των τεχνικών προδιαγραφών, τη συμφωνία τους με διεθνή ή ευρωπαϊκά ή κοινώς παραδεδεγμένα πρότυπα, την παραπομπή τους σε λειτουργικές απαιτήσεις ή επιδόσεις και τη χρήση ισοδύναμων λύσεων.

Η Διοίκηση είναι κατ` αρχήν ελεύθερη να διαμορφώνει, κατά την κρίση της, τους όρους της Διακηρύξεως ως προς τα προς προμήθεια είδη, καθορίζοντας τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας από ποσοτική και ποιοτική  άποψη (πρβλ. ΕΑ 977/2006, 303/2007, 307/2007, 1049/2007 κ.α), η δε θέσπιση με  τη Διακήρυξη των προδιαγραφών που η αναθέτουσα αρχή κρίνει πρόσφορες ή αναγκαίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν πρέπει να παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού, εκ μόνου του λόγου ότι συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό των προμηθευτών, των οποίων τα προϊόντα δεν πληρούν  τις προδιαγραφές αυτές, δεδομένου ότι από τη φύση τους οι προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό προσώπων  (πρβλ. 434/3008 ΣτΕ (ασφ.), ΕΑ 1208, 1076, 977/2006, 153/2004, 1383/2007, ΕΑ 977/2006,  303/2007, 307/2007, 1049/2007 κ.α.). (Α.Ε.Π.Π  Απόφαση 26/2017)