Παροχή επιχορήγησης σε επιστημονικό σωματείο

Δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από το Δήμο Δράμας, διότι δεν συγκαταλέγεται στους προβλεπόμενους στο άρθρο 202 παρ. 1 του ν. 3463/2006 φορείς που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, καθόσον, όπως προδήλως προκύπτει από το καταστατικό του, οι σκοποί του δεν είναι ούτε αθλητικοί ούτε πολιτιστικοί αλλά προεχόντως επιστημονικοί, κοινή συνισταμένη των οποίων είναι η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημών της αγωγής. Επιπροσθέτως, από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται ο πολιτιστικός, αλλά ο προεχόντως ο εκπαιδευτικός και επιστημονικός χαρακτήρας των εκδηλώσεων του σωματείου (παρουσίαση βιβλίων ελλήνων συγγραφέων, εκδήλωση «Παιδί και Υγεία» και ημερίδα με πανεπιστημιακούς και στελέχη εκπαίδευσης «Ειδικής Αγωγής», 38110/13.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου), ούτε προσκομίζεται οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά σε πολιτιστικού χαρακτήρα περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Τέλος, η γενική και αόριστη αναφορά στο καταστατικό του στη συμβολή του σωματείου στην «ανάπτυξη του πολιτιστικού και πολιτισμικού επιπέδου (…) του τόπου» δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό του ως πολιτιστικού, δικαιούμενου επιχορήγησης με βάση τον νόμο.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 64/19)