Παραλαβή προμηθειών-υπηρεσιών συμβάσεων μέχρι ποσού 2.500 €

Με την παραγραφο 27 (β) του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νόμου στο τέλος της παρ.11 του άρθρου 221 Ν.4412/16  μετά την περίπτωση ζ΄προστίθεται περίπτ.η΄ως εξής :

«Για  την παρακολούθηση η παραλαβή συμβάσεων  προμηθειών η συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση η κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης  η παραλαβής και το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδεται από τονπροϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας  »

Σύμφωνα με  την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου  για λόγους απλοποίησης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών ,για συμβάσεις προμηθειών η υπηρεσιών πολύ μικρής αξίας που δεν υπερβαίνει το ποσόν των 2.500 € ,δεν κρίνεται σκόπιμη η συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης η/και παραλαβής .Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή βεβαιώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας .