ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : Μεικτή σύμβαση υπηρεσιών και προμηθειών

 Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.

Συμβάσεις με μεικτό χαρακτήρα, οι οποίες κατά ένα μέρος έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και κατά ένα μέρος την προμήθεια προϊόντων, κατά την έννοια του ν. 4412/2016, έχουν ως κύριο αντικείμενο εκείνο, το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα της σύμβασης που έχει την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία. Η ανάθεση της επίμαχης σύμβασης έχει μεικτό χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει τμήμα που έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ανταλλακτικών και τμήμα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως οκτώ φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.

Δοθέντος, δε, ότι η αξία της ανατεθείσας προμήθειας είναι υψηλότερη σε σχέση με την αξία των ανατεθεισών υπηρεσιών συντήρησης, το κύριο αντικείμενο της επίμαχης αναθέσεως είναι η προμήθεια αγαθών.

Κατόπιν τούτων, κρίνει ότι η απευθείας αυτή ανάθεση είναι νόμιμη, αφού η συνολική αξία της υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), χωρίς να τίθεται ζήτημα μη νόμιμης κατάτμησης της συνολικής ετήσιας δαπάνης του Ιδρύματος για την προμήθεια ομοειδών αγαθών (προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων).(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 46/19)