Ομοειδείς προμήθειες

Προμήθεια σωλήνων, αντλητικών συστημάτων και αντλιών.

 Ο πρόδηλος  χαρακτήρας των ως άνω ειδών ως ομοειδών και, κατ’ επέκταση, ως εντασσόμενων στην αυτή ενιαία κατηγορία αγαθών, αποκλείει τη συνδρομή στο πρόσωπο των αρμοδίων οργάνων του Δήμου … συγγνωστής πλάνης ως προς την επιλογή της άνω εξαιρετικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, η οποία (συγγνωστή πλάνη) και μόνο προβάλλεται με την υπό κρίση αίτηση. Συνεπώς, η αίτηση ανάκλησης της 272/2018 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII  Τμήμα πρέπει να απορριφθεί. (ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VII (σε συμβούλιο) ΠΡΑΞΗ 21/2019)