ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Σημερινά νέα (31/10/2019)

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Συμβουλευτική υποστήριξη

Πλημμελής δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Σημερινά νέα (25/10/2019)

Mικτή σύμβαση υπηρεσίας – έργου

Δ.Ε.Υ.Α :Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α


Σημερινά νέα (23/10/2019)

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016

Επιπρόσθετη υπενθύμηση


Σημερινά νέα (22/10/2019)

ΕΡΩΤΗΣΗ

Όταν μια η περισσότερες  εκδηλώσεις δεν θέλουν εξειδίκευση πίστωσης διότι στον Προϋπολογισμό  κατονομάζονται ρητά οι συγκεκριμένες δαπάνες , ποιό όργανο θα λάβει απόφαση πραγματοποίησης τους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


Δείτε Επικαιροποιημένα Υποδείγματα (μετά την ψήφιση Ν.4605/19 και Ν.4623/19) διαδικασιών προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας  διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγοντος η λόγω άγονου διαγωνισμού ,στη διαδρομή->:(6).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΒΗΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ–>ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Χορήγηση γάλακτος τύπου εβαπορέ –Αναδρομική χορήγηση

Εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης .


Σημερινά νέα (21/10/2019)

Σημαντικό !!!Αρμόδιο όργανο έγκρισης δαπανών της παραγράφου  3 του άρθρου 158 Ν. 3463/2006 (π.χ εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου όπως της επετείου της 25ης Μαρτίου )

Χορήγηση γάλακτος :Δικαιούχοι -Προϋποθέσεις –Χορήγηση σε ημέρες αδείας

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών


Σημερινά νέα (18/10/2019)

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Υπηρεσίες εμπίπτουσες στην έννοια των τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016


Σημερινά νέα (17/10/2019)

Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών 

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού :Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και εργολαβικού κέρδους στην προσφορά της


Σημερινά νέα (16/10/2019)

Μέσα ατομικής προστασίας

Παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία

Γενική δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων


Σημερινά νέα (15/10/2019)

Επιχορήγηση σωματείου για κάλυψη δαπανών έκδοσης λευκώματος

Παροχή επιχορήγησης σε επιστημονικό σωματείο

Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών


Σημερινά νέα (14/10/2019)

Υποχρέωση συμμόρφωσης ΕΛ.ΣΥΝ σε Διαταγές πληρωμής που έχουν αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου

Δ.Ε.Υ.Α :Χορήγηση γάλακτος σε εργαζόμενους

Δ.Ε.Υ.Α : Είδη ένδυσης ατομικής προστασίας σε εργαζομένους


Σημερινά νέα (10/10/2019)

Εγκυρότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού


Σημερινά νέα (7/10/2019)

Μη απαίτηση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού στη περίπτωση ανάθεσης έργου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . –Ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μεταγενέστεση της εκτέλεσης της

Δείτε και :Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση -Αλλαγές διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ 1 Ν.4605/19 ( άρθρο της e-dimos  δημοσιευμένο στην ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ στα Σημερινά νέα 9/3/2019)


Σημερινά νέα (7/10/2019)

Χρονική παράταση σύμβασης προμηθειών

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδοθείσα και αναρτηθείσα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σε χρόνο μεταγενέστερο της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιχορήγηση συλλόγου


Σημερινά νέα (3/10/2019)

Προμήθεια ειδών μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς


Σημερινά νέα (2/10/2019)

Σημαντικό !!Ομοειδείς δαπάνες :Tακτική και έκτακτη συντήρηση /επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων


Σημερινά νέα (1/10/2019)

Σημαντικό !! Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Δημοτικούς υπαλλήλους – Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών στερούμενο δεσμευτικής ισχύος