ΝOΜΟΣ.4412/16 (Φ.Ε.Κ 147Α’/8.8.2016) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ TOY

Τροποποιήσεις Ν.4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74Α) με το άρθρο 47  του οποίου  επέρχονται   τροποποιήσεις σε άρθρα του Ν.4412/16

 • Δείτε άρθρο 47 Ν.4472/17 PDF

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4478/2017 με το άρθρο 87 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 348  και  372 του Βιβλίου IV (ΑΕΠΠ) και των άρθρων 377 και  379   που αφορούν διατάξεις που ρυθμίζουν την έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV και την κατάργηση (σταδιακά) του Ν. 3886/2010.

 • Δείτε άρθρο 87 Ν.4478/17PDF

Δημοσιεύθηκε  ο Ν. 4482/2017  με το άρθρο 37 του οποίου αντικαθίσταται η    παρ  2 του άρθρου 379 Ν. 4412/2016, σχετικά με την επέκταση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ.

 • Δείτε άρθρο 37 Ν.4482/2017  PDF  

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4487/2017 με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις των Βιβλίων IV (Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016,αναφορικά με την οικονομική αυτοτέλεια, το προσωπικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης ύστερα από προδικαστική προσφυγή, καθώς και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV (τροποποίηση άρθρου 379 παρ. 7 ν. 4412/2016)

 • Δείτε άρθρο 43 Ν. 4487/17PDF  

Δημοσιεύτηκε  ο Ν. 4488/17, στο άρθρο 39 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.Ειδικότερα, με τις παρ. Α.1 έως Α. 4 του άρθρου 39 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 73, 80, 305 και 335 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η ισχύς των διατάξεων των παρ. Α.1 έως Α.4 του άρθρου 39 του νόμου 4488/17 , σύμφωνα με την παρ. Α. 5 του ίδιου άρθρου, εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 13/11/2017, και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016. Με την παρ. Α.6 του ίδιου άρθρου καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. Β του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)

 • Δείτε άρθρο 39 Ν.4488/17 PDF  

Με τα άρθρα 20,21,22,23 και 27 Ν.4491/17(Φ.Ε.Κ 152/ Α‘) : «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.» τροποποιήθηκαν τα άρθρα 174,175,198 και 372 Ν.4412/16 που αφορούν στη διοικητική και δικαστική επίλυση  διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών

Δείτε :

 • άρθρο  20 Ν.4491/17 PDF
 • άρθρο  21 Ν.4491/17 PDF
 • άρθρο  22 Ν.4491/17 PDF
 • άρθρο  23 Ν.4491/17 PDF
 • άρθρο  27 Ν.4491/17 PDF

 

Δημοσιεύτηκε  ο Ν. 4496/17(Φ.Ε.Κ 170Α) με το άρθρο 22 του οποίου τροποποιήθηκε η παρ 1 του άρθρου 130 Ν.4412/16 που αφορά σε επιβολή όρων  κατά την εκτέλεση της σύμβασης που  ο ανάδοχος τηρεί ως προς τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.Ειδικότεροι όροι προστίθενται στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης καθώς στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001. Τα προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω νόμου  είναι τα συσκευασµένα προϊόντα καθώς και  τα οχήµατα, λάστιχα, καταλύτες οχηµάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, καθώς και όσα στο µέλλον πρόκειται να ενταχθούν µε την έκδοση κανονιστικών πράξεων κατ΄εξουσιοδότηση  της παρ. 1 του άρθρου 17 Ν. 2939/2001

 • Δείτε άρθρο 22 Ν.4496/17(Φ.Ε.Κ 170Α)PDF

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α/13.11.2017 ) το άρθρο 107 του οποίου επιφέρει εκτενείς και σημαντικές μεταβολές σε επιμέρους άρθρα Ν.4412/16

 • Δείτε άρθρο 107 Ν.4497/17 PDF

Επιπρόσθετα :

 • Ενημέρωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ   για τη δημοσίευση Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ 171Α΄/13-11-2017 )-Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016″εδώ

 • Δείτε το  αναλυτικό άρθρο της e-dimos με τίτλο :«Νέες  ρυθμίσεις  σε καίρια  άρθρα του Ν.4412/16  με το άρθρο 107 Ν.4497/17 (Φ.Ε.Κ 171Α΄/13.11.2017) που αλλάζουν σημαντικά και εκτεταμένα τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων»στη διαδρομή :e-dimos  -> Αρχείο Δελτίων Επικαιρότητας -Νοέμβριος 2017 ( Δελτιο Επικαιρότητας 13.11.2017 »


Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5Α/17.01.2018 )«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.» με  το άρθρο 120  του οποίου  επέρχονται  μεταβολές σε άρθρα Ν.4412/16,οι εξής :

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 μετά τη λέξη «πιστωτικά» προστίθενται οι λέξεις «ή χρηματοδοτικά».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 καταργείται.
3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 μετά τη λέξη «πιστωτικά» προστίθενται οι λέξεις «ή χρηματοδοτικά».

Λόγοι  τροποποιήσεων 

Εναρμόνιση  του  πλαισίου της έκδοσης εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το τραπεζικό δίκαιο.

Δείτε :


Δημοσιεύθηκε ο Ν.4530/18 ( ΦΕΚ 59 A’/30.03.2018)  : «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», ο οποίος με  τα αρθ. 79 και 107επιφέρει  αλλαγές στον Ν. 4412/16 

Δείτε :

Τροποποίηση Ν. 4412/16 με τον Ν. 4530/18

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4541/18 (ΦΕΚ 93 Α/31-05-2018) : «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις»,ο οποίος  με το άρθρο 15 επιφέρει αλλαγές  στον Ν.4412/16 

Δείτε :

Τροποποίηση Ν.4412/16 με τον Ν.4541/18 


1, 2, 3