Νοέμβριος 2018

Σημερινά νέα (30-11-2018)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ( Εγκύκλιος 11):Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων Ν.4412/16 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)  


Σημερινά νέα (28-11-2018)

Ανάθεση υπηρεσιών επιμέλειας ύλης λευκώματος και εντύπων εκδηλώσεων


Σημερινά νέα (23-11-2018)

Επιχορήγηση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών για την οργάνωση και υλοποίηση παιδικής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης 


Σημερινά νέα (22-11-2018)

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας επί συγχηματοδοτούμενων συμβάσεων 


Σημερινά νέα (19-11-2018)

Ερώτηση : Οι διατάξεις του άρθρου 6 § 14 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι  « Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.» εφαρμόζονται από Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης ( Δ.Ε.Υ.Α ),δηλαδή είναι νόμιμη η κατάτμηση  έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα  από Δημοτική Επιχείρηση ;

Απάντηση 


Σημερινά νέα (14-11-2018)

Παροχή υπηρεσιών ιατρού και νοσηλευτή (ιατρικών)με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε Κοινωφελή Επιχείρηση.

Σημερινά νέα (13-11-2018)

Α)Μη ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης Δημάρχου απευθείας ανάθεσης εργασιών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Β)Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την εκτέλεση των εργασιών .


Σημερινά νέα (9-11-2018)

Αξιοσημείωτο !!! Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση και επισκευή οχημάτων σε ιδιωτικό συνεργείο: Δεν τυγχάνει εφαρμογής η Υ.Α3373/20.3.1975 αλλά οι γενικές διατάξεις περί προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 


Σημερινά νέα (8-11-2018)

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ,υποστήριξης, αναβάθμισης υφισταμένων εφαρμογών λογισμικού: Τρόπος υπολογισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης


Σημερινά νέα (7-11-2018)

Σιωπηρή παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες