Ναύλωση – Ασφάλιση.

Επιλογή του μεταφορικού μέσου 

Αν  η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοσης FOB – FOT, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του αγοραστή. Ο όρος FOB (FREE ON BOARD – ελεύθερο στο πλοίο) ή FOT (FREE ON TRAIN – ελεύθερο στο τραίνο) σημαίνει ότι ο πωλητής φέρει τα έξοδα μέχρι τη φόρτωση των υλικών στο πλοίο ή στο τραίνο (με συμφωνηθέντα λιμένα ή σταθμό φόρτωσης), συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών τελών και των δαπανών εξαγωγής. Ο προμηθευτής, μετά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με τους εξής περιορισμούς:

α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή.

β) Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συμφωνίες της CLASSIFICATION CLAUSES. Επίσης, η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωμα του πλοίου, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που κριθεί διαφορετικά από τον αγοραστή. Τυχόν επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται με τον όρο παράδοσης CIF(COST, INSURANCE, FREIGHT – κόστος, ασφάλιστρα, ναύλο)(άρθρο 210 παρ. 1 Ν.4412/16),  που  σημαίνει ότι ο πωλητής, εκτός από τις δαπάνες μεταφοράς , βαρύνεται επίσης με τα ναύλα και τα ασφάλιστρα, ενώ τις δαπάνες εισαγωγής φέρει ο αγοραστής. 

Περίπτωση κάλυψης κινδύνου από ασφαλιστική εταιρία 

Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται με τον όρο ότι η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών του Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 210 παρ. 2 Ν.4412/16).

Έναρξη και  λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς

Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων, η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζόμενων κινδύνων μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τη ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO WAREHOUSE), περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισμού των υλικών, για 45 ημέρες από την άφιξή τους.

Κάλυψη αξίας CIF

Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εμπορεύματος πλέον 5% (άρθρο 210 παρ. 3 και 4 Ν. 4412/16 ).