(Νέο)Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα  διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) προμηθειών -υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής [με χρήση ΕΕΕΣ] (ενσωμάτωση Ν.4605/19,Ν.4608/19,Ν.4609/1)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In