ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη περίπτωση που το έργο αποτελεί ήσσον τμήμα της σύμβασης ο προέχον χαρακτήρας της  μικτής σύμβασης (έργου -εργασιών) είναι η  σύμβαση γενικής φύσης υπηρεσιών Ν.4412/16,  .Επομένως ο  Δήμος δεν υποχρεούται  να τηρήσει τη διαδικασία της παρ 5 του άρθρου 118 Ν.4412/16 η οποία  ρυθμίζει την απευθείας ανάθεση έργων.          ( ΕΛ.ΣΥΝ:  Πράξη 214/17 Κλιμακίου   Προληπτικού     Ελέγχου     Δαπανών   στο  VII Τμήμα )