Μη ομοειδή αγαθά η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου με τα είδη πληροφορικής που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο:α)Εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες C.P.V β)Κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες

Tο Τμήμα κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, τόσο το σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου όσο και το απαραίτητο για τη λειτουργία του λογισμικό δεν αποτελούν ομοειδή με τα λοιπά αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη πράξη είδη [μηχανικά μέρη (hardware) Η/Υ και περιφερειακές συσκευές που συνδέονται με Η/Υ, καθώς και άλλες συσκευές που έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τα εν λόγω είδη αλλά και το λογισμικό (software)]. Και τούτο, διότι οι δύο αυτές κατηγορίες αγαθών, καίτοι αποτελούν ηλεκτρονικά/ψηφιακά είδη, κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Ειδικότερα, η μεν πρώτη κατηγορία αγαθών επιτελεί το σκοπό της μεταφοράς ήχου και εικόνας και εμφάνισης με σήμα αναλογικό ή/και ψηφιακό (εν προκειμένω, το εν λόγω σύστημα διευρύνει την οπτικοακουστική προσβασιμότητα στα εκάστοτε τεκταινόμενα εντός του αμφιθεάτρου του Συνεδριακού Κέντρου), η δε δεύτερη κατηγορία (Η/Υ και περιφερειακές συσκευές, λογισμικό) αγαθών αναφέρεται σε είδη πληροφορικής, που επιτελούν τον σκοπό της επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών.

Το συνεκτιμηθέν δε από το Κλιμάκιο κριτήριο της δυνατότητας μιας επιχείρησης ενός τομέα να παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως εν προκειμένω, που η φερόμενη ως δικαιούχος εταιρεία προμήθευσε και τις δύο κατηγορίες αγαθών, είναι απλώς ενδεικτικό και όχι καθοριστικό για τον χαρακτηρισμό αγαθών ως ομοειδών ή μη (πρβλ. ΔΕΕ απόφαση της 5.10.2000 επί τη υπόθεσης C-16/98, σκ. 42 επ.). Επομένως, πρόκειται για μη ομοειδή είδη, κατά τη φύση τους και την αντίληψη των συναλλαγών, χωρίς να δύναται να υποστηριχθεί το αντίθετο επειδή εντάσσονται σε μια ευρύτατη κατηγορία, αυτή των ηλεκτρονικών-ψηφιακών ειδών. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου εντάσσεται σε διαφορετικό Κ.Α.Ε. σε σχέση με τα είδη πληροφορικής, ενώ καταχωρίζεται και σε διαφορετική γενική ομάδα CPV [το σύστημα μεταφοράς εικόνας και ήχου εντάσσεται στη γενική ομάδα CPV 32 «Εξοπλισμός και συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνίας», ενώ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα συναφή τους είδη στη γενική ομάδα CPV 30 «Μηχανές γραφείου και μηχανές πληροφορικής» -βλ. Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 (L 74)].

Ενόψει τούτων, η δαπάνη του, απορροφηθέντος στο αιτούν, Τ.Ε.Ι. Πειραιά για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών ανήλθε, κατά το έτος 2017, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα ενώπιον του Κλιμακίου στοιχεία, στο ποσό των 52.357,56 ευρώ, άνευ ΦΠΑ [βλ. επίμαχη προμήθεια αθροιστικά με τις προμήθειες υπό α), β), γ), δ), ε), η), θ), ι), ια)] και συνεπώς, ήταν νόμιμη η ανάθεση των επίμαχων ειδών κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του χρηματικού ορίου των 60.000 ευρώ, μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η προσφυγή στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία. Έσφαλε, συνεπώς, η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία έκρινε τα αντίθετα, ο δε σχετικός λόγος ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτός, ενώ παρέλκει, ως αλυσιτελής, η εξέταση των λοιπών λόγων ανάκλησης.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ανακληθεί η 22/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα, τα δε Π74 και Π75 χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2017, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οποίου βαρύνουν.( ΕΛ.ΣΥΝ : Τμήμα IV ,Πράξη 20/18)