Μη δέσμευση πίστωσης  συνεχιζόμενης σύμβασης κατα προτεραιότητα

Η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεν εκδόθηκε κατά προτεραιότητα κατά την έναρξη του οικονομικού έτους 2017, αλλά στις 5.9.2017. Ενόψει όμως του ότι κατά την έναρξη του οικονομικού έτους 2017 δε συμπεριλα-μβανόταν στον προϋπολογισμό του οικονομικού αυτού έτους η απαιτούμενη για την εκτέλεση του οικείου έργου πίστωση, η οποία συμπεριλήφθηκε μεταγενέστερα κατόπιν αναμόρφωσής του, το Κλιμάκιο κρίνει ότι συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων υπέλαβαν τα αρμόδια όργανα του Δήμου ότι η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της έναρξης του οικονομικού έτους 2017 δεν καθιστά μη κανονική την ελεγχόμενη δαπάνη. ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII ΤΜΗΜΑ  ΠΡΑΞΗ 256/17 )