Ανοικτός διαγωνισμός μελέτης /Βήματα και υποδείγματα υλοποίησης

ΒΗΜΑ 1

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικά αιτιολογημένη για την εκπόνηση της μελέτης από ιδιώτη μελετητή (αρθ. 2 § 1 περ. 9 α και αρθ. 45 § 8 Ν. 4412/2016).

Αν η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 209 § 4 Ν. 3463/2006).

 Σημείωση 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης απατείται  προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο ( άρθρο 206 παρ 1 Ν.4555/18 – Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι )


ΒΗΜΑ 2

2.1

 • Τεύχος τεχνικών δεδομένων
 • Τεκμηρίωση σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου
 • Τεύχος προεκτίμησης αμοιβών
 • Τεύχος λοιπών στοιχείων (χρηματοδότηση σύμβασης, διαδικασία ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης)

2.2

 • Πρωτογενές αίτημα (αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 6§1α Υ.Α  57654/22-5-2017)

Καταχώριση  στο ΚΗΜΔΗΣ


ΒΗΜΑ 3

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

Έγγραφο αίτημα  για έκδοση κατ΄εισήγηση του προϊσταμένου των Ο.Υ, Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου (Α.Α.Υ). Το αίτημα υποβάλλεται από την  αρμόδια  Δ/νση που χειρίζεται τη πίστωση του προϋπολογισμού που πρόκειται να δεσμευθεί (έγγραφο εισηγητικού  χαρακτήρα), προκειμένου αφού προηγουμένως ελεγθεί από τον προϊστάμενο των  οικονομικών  υπηρεσιών, (προέλεγχος  τόσο της ύπαρξης της πίστωσης όσο και της νομιμότητας της δαπάνης, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο της δέσμευσης  ανύπαρκτης πίστωσης και έγκρισης μη νόμιμης δαπάνης), να εκδίδεται η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) του Δημάρχου, κατ΄εισήγηση του προϊσταμένου των  Ο.Υ .

Υπόδειγμα αιτήματος για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου (Α.Α.Υ) : εδώ 

Προτείνεται να αντικατασταθεί με το «Τεκμηριωμένο αίτημα» του διατάκτη.

Για λόγους πλήρους συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες διατάξεις,ώστε να θεραπεύεται απόλυτα  το γράμμα και το πνεύμα του νόμου,  προτείνεται το έγγραφο «αίτημα», να λάβει τη τυπική μορφή «του τεκμηριωμένου αιτήματος» του διατάκτη, (η έκδοση του οποίου ορίζεται από τις   διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 4 ΠΔ 80/2016 και της παρ  3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014) και να υπογράφεται  εκτός από το Δ/ντή της αρμόδιας διεύθυνσης και από το Δήμαρχο ως διατάκτη των δαπανών. Περαιτέρω και για λόγους απλούστευσης του διοικητικού φόρτου του Δημάρχου, ο Δήμαρχος εφόσον επιθυμεί δύναται να εκχωρήσει  την εξουσιοδότηση υπογραφής ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΚΤΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  88 Ν.3463/2006  στους  καθ΄ ύλην αρμόδιους διευθυντές των υπηρεσιών  του, ώστε να υπογράφεται αποκλειστικά από αυτούς (πλην φυσικά του Δ/ντή των οικονομικών, ο οποίος είναι επιφορτησμένος με τον έλεγχο της νομιμότητας όλων των τεκμηριωμένων αιτημάτων προκειμένου να θεωρήσει τις εκδιδόμενες Α.Α.Υ)

Υπόδειγμα: «Τεκμηριωμένο αίτημα» του διατάκτη για έκδοση ΑΑΥ. Δείτε εδώ 

Δείτε και άρθρο επικαιρότητας της 28-7-2018 της e-dimos στη διαδρομή -> ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (28-7-2018): «Τεκμηριωμένο αίτημα» του διατάκτη για έκδοση Α.Α.Υ μετά την ισχύ Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ανωτέρω διαδικασία προτείνεται από την e-dimos  δεδομένου ότι η  αρμοδιότητα  της δέσμευσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, στα πλαίσια σύναψης  δημόσιας σύμβασης προμηθειών και γενικής φύσης υπηρεσιών ασκείται από το δήμαρχο (άρθρο 203 παρ 1 και 206 παρ 1 Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I), ως διατάκτη δαπανών από 19-7-2018, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 133Ατου Ν. 4555/18.


ΒΗΜΑ 4

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) Δημάρχου (άρθρο 66 § 1 Ν.4270/14,άρθρο 2 §  2 εδ (β) ΠΔ 80/2016 & άρθρο 203 παρ 1 Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)

  •  Ανάρτηση  στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρο 3 παρ. 3 ΠΔ 80/2016 ).
  • Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α  57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’)

   Η  (Α.Α.Υ)  εκδίδεται  σε δύο αντίτυπα,το ένα εξ αυτών «ως σχέδιο» και το δεύτερο ως «πρωτότυπο». Ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας θα θεωρεί «παρά πόδας» αρχικά «το σχέδιο» και θα το διαβιβάζει  μαζί  με το «πρωτότυπο» στο δήμαρχο προκειμένου να λάβουν και τα δύο την υπογραφή του. Η βεβαίωση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας περί της ύπαρξης και της δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (άρθρο 3 παρ. 2 ΠΔ 80/2016), θα τίθεται «παρά πόδας» και στο «πρωτότυπο» μετά την υπογραφή του από το δήμαρχο. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής.(άρθρο 3 παρ. 3 ΠΔ 80/2016).

  • Υπόδειγμα «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» μετά από τεκμηριωμένο αίτημα Δείτε εδώ

  • Υπόδειγμα «Απόφασης Ανάληψης  Πολυετούς Υποχρέωσης» μετά από τεκμηριωμένο αίτημα .Δείτε εδώ

ΒΗΜΑ 5

Εγκεκριμένο αίτημα

(αρθ. 38 § 1 Ν. 4412/16, αρθ. 6 § 1β Υ.Α  57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’)

Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α 57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ 6

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) περί α) ψήφισης της πίστωσης( άρθρο 72§1δ Ν.3852/10 ) β) έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, (§9άρθρου 209Ν.3463/06) γ) καθορισμού των όρων διακήρυξης. (άρθρο 72 § 1ε Ν.3852/10)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η οικονομική επιτροπή παύει να ασκεί την αρμοδιότητα της έγκρισης  και της διάθεσης (ψήφισης) των  πιστώσεων του  προϋπολογισμού (από 19-7-2018, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 133Α  Ν.4555/18) λόγω αντικατάστασης της παρ 1δ του άρθρου 72  Ν.3852/10 με το δεύτερο  εδάφιο της παρ 3 του άρθρου 203 Ν.4555/18 και απονέμεται στον δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται με αναμόρφωση. (άρθρο 203 παρ1 Ν.4555/18 Πρόγραμμα   ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I η οποία αντικατέστησε τη παρ 1ε του άρθρου 58 Ν.3852/10)

 • Ανάρτηση στη »ΔΙΑΥΓΕΙΑ»( άρθρο 2 παρ 4 περ.6α Ν.3861/10)

ΒΗΜΑ 7

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.

(άρθρο 221 Ν.4412/16)

7.1 : Υπόδειγμα

Καθεστώς συγκρότησης επιτροπών μελετών (πριν και μετά τη λειτουργία του Μητρώου  Μη.Μ.Ε.Δ)


ΒΗΜΑ 8

Διακήρυξη (με απόφαση δημάρχου ή Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ)

ΑΝΑΘΕΩΤΗΜΕΝΑ ΠΡΩΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΟΙ Ν. 4605/19, 4608/19 και 4609/19, ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

– Μελέτες (βέλτιστη τιμή) κάτω των ορίων

– Μελέτες (βέλτιστη τιμή) άνω των ορίων

– Μελέτες (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων

– Μελέτες (χαμηλότερη τιμή) άνω των ορίων

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019), τα ως άνω αναθεωρημένα τεύχη διακηρύξεων θα αποσταλούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προς δημοσίευση και θα αποκτήσουν δεσμευτικό περιεχόμενο για τις αναθέτουσες αρχές μετά τη δημοσίευσή τους (βλέπετε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3005/03-06-2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ♦ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ  ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ    ΜΕΣΩ   ΕΣΗΔΗΣ   (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)

Νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποότητας- τιμής,όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της Αρχής.

 • Πρότυπο τεύχος άνω των ορίων  σε μορφή σε .doc  εδώ,  σε μορφή .pdf εδώ.
 • Πρότυπο τεύχος κάτω των ορίων σε μορφή  .doc  εδώ, ενώ σε μορφή .pdf εδώ.

Τα ως άνω πρότυπα τεύχη θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ  5 Ν.4412/16.

Επισήμανση : Η αριθμ. 134/14.12.2017 Απόφαση της Αρχής δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66/19.1/2017 τ.Β


Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 126/29.11.2017 απόφαση της Αρχής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4534/21.12.2017 τ.Β.

 • Πρότυπο τεύχος για μελέτες  ΚΑΤΩ των ορίων : εδώ
 • Πρότυπο τεύχος για μελέτες  ΑΝΩ των ορίων  :  εδώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).


ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η ΕΑΑΔΗΣΥ  με την υπ’αριθ. 179/2016 (ΦΕΚ 4327/30.12.2016 τεύχος Β’) απόφασή της, εξέδωσε  προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων τουάρθρου 5 Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο- μική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Τα πρότυπα αυτά τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της ανωτέρω απόφασης.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων για τη σύναψη συμβάσεων μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

Υπόδειγμα  Α : Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών  άνω των ορίων  του άρθρου 5του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης  ποιότητας -τιμής .

 Υπόδειγμα  Β : Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του άρθρου 5του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης  ποιότητας -τιμής .


ΒΗΜΑ  9

1.1 Δημοσίευσης προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) σύμβασης άνω των ορίων  Βιβλίου Ι και ΙΙ:
Α. Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35 ημέρες τουλάχιστον, πριν την ορισθείσα στη διακήρυξη  ημερομηνία παραλαβής των  προσφορών. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί κατά 5 ημέρες όταν η Αναθέτουσα Αρχή /Φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, λχ με χρήση ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 27 παρ. 1 και 4 Ν. 4412/16 και άρθρο 264 παρ. 1 και 4).
Σε περίπτωση που έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία των 35 ημερών δύναται να περιοριστεί σε 15 ημέρες εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του αρθ. 27 Ν. 4412/16.
Β. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38 § 3 Ν.4412/16) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (άρθρο 121 §1περ (α)Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του άρθρου 47 Ν.4472/17). Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύεται η προκήρυξη και η διακήρυξη (άρθρο 66 παρ 1 όπως αντικαταστ. με τη § 2 του άρθρο 47 Ν. 4472/17 και άρθρο 6 παρ. 1 γ’ της Υ.Α. 57654/2017 ΦΕΚ 1781/23-5-2017 τ. Β’).

Ειδικότερα:

 Στους διαγωνισμούς άνω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη αναρτάται το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης που αποστέλλεται στην  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Στους διαγωνισμούς κάτω των κοινοτικών ορίων:

Ως προκήρυξη(περίληψη διακήρυξης ) αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  το έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 122 Ν.4412/16 (ήτοι του Μέρους Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ (βλέπετε έγγραφο με τίτλο: «Οδηγίες καταχώρησης νέων στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ» αναρτημένο στην ιστοσελίδα www. e- Procurement .gr).

Γ. Δημοσιεύσεις στον Τύπο 
Η περίληψη της διακήρυξης ( προκήρυξη ) για τη σύναψη σύμβασης
Μελετών:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 3316/05:
1.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, Καταργείται την 1-1-2018 (άρθρο 377παρ 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 10).
2.Δημοσιεύεται σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού,στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, Καταργείται την 1-1-2021 ( άρθρο 377 1 περ(40)και άρθρο 379 παρ 12).

Δ.Αναρτήσεις

1.Αναρτάται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο κατά τους ορισμούς του νόμου3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»(η περίληψη και η διακήρυξη )
2. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 67).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν απαιτείται δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ (ΕΛ.ΣΥΝ : Πράξη 2875/12 Τμήμα ΙV ).


ΒΗΜΑ 10

Υποβολή προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(αρθ. 36 παρ. 1 Ν. 4412/16).

Σημείωση: Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

βλ. ανωτέρω «Απάντηση ΕΑΑΔΗΣΥ στο ερώτημα (25)».


ΒΗΜΑ 11

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ Δημοτικής Επιχείρησης ή ΝΠΔΔ) κήρυξης προσωρινού αναδόχου.


ΒΗΜΑ 12

Κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης προσωρινού αναδόχου μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους προσφέροντες (αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 33 Ν. 4608/19).


ΒΗΜΑ 13

(Τυχόν) Υποβολή προδικαστικής προσφυγής

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί η σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.


ΒΗΜΑ 14

Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης σε προθεσμία 10 ημερών (αρθ. 103 παρ. 1 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 43 παρ. 12α Ν. 4605/19).


ΒΗΜΑ 15

Έλεγχος  δικαιολογητικών (αρθ. 103 Ν. 4412/16).


ΒΗΜΑ 16

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ή ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης ή του ΝΠΔΔ) κατακύρωσης αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο.


 ΒΗΜΑ 17

Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης μαζί με τα αντίγραφα όλων των πρακτικών σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά πλην του οριστικού αναδόχου (αρθ. 105 παρ. 2 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 43 παρ. 13β Ν. 4605/19).


ΒΗΜΑ 18

(Τυχόν) Υποβολή προδικαστικής προσφυγής 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί η σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.


ΒΗΜΑ 19

Σύμφωνα με τη παρ 1 του άρθρου 116 Ν.4555/18 -[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ] το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 Ν.3852/10 ορίζεται ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων, των Ν.Π.Δ.Δ αυτών,των κοινωφελών επιχειρήσεων,των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης -Αποχέτευσης και των μονομετοχικών ανωνύμων  εταιριών Ο.Τ.Α ,αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσίας  Εποπτείας Ο.Τ.Α εφόσον αφορούν  την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών ,αν το τίμημα τους υπερβαίνει το ποσόν των 60.000 € συν Φ.Π.Α . Επομένως οι συνοπτικοί διαγωνισμοί δεν αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στην Α.Υ.Ε 

Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α.(παρ 2 του άρθρου 116 Ν.4555/18 -[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ]

Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη Ο.Τ.Α (παρ 3 του άρθρου 116 Ν.4555/18 -[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ]

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996, Α΄ 21), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.(παρ 1 του άρθρου 131 Ν.4555/18 -[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ]

Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της αντίστοιχης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η εποπτεία των Ο.Τ.Α. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται υπάλληλος της ΑΥΕ Ο.Τ.Α., νοείται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.(παρ 2 του άρθρου 131 Ν.4555/18 -[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ]

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν άμεση εφαρμογή ,ήτοι από 19-7-2018 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4555/18  στο Φ.Ε.Κ 133Α


ΒΗΜΑ 20

Άσκηση προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφόσον απαιτείται βάσει προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 278 Ν.3852/10.

ΒΗΜΑ 21

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές που επηρεάζουν εκ των υστέρων του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του, κατά την έννοια του άρθρου 104.

Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση (αντικ. της παρ. 3 του άρθρου 105 Ν. 4412/16 με την παρ. 13γ του άρθρου 43 Ν. 4605/19)  


ΒΗΜΑ 22

Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο:

 • στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ν.3861/10).
 • στο ΚΗΜΔΗΣ ( Άρθρο 10 Υ.Α 57654/22-5-2017( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’) 
 • Οι αποφάσεις κατακύρωσης αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο  καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

ΒΗΜΑ 23

Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης (εντός 20 ημερών) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης (αρθ. 100 παρ. 4 Ν. 4412/16).ΒΗΜΑ 24

Υπογραφή σύμβασης.

Ανάρτηση  στο ΚΗΜΔΗΣ (Υ.Α  57654/22-5-2017-Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β΄)


ΒΗΜΑ 25

Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου σύμβασης (αρθ. 45 Ν. 4412/16).

Υπόδειγμα φακέλου σύμβασης μελέτης (Οδηγός ΜΟΔ ΑΕ).


ΒΗΜΑ 26

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής μελέτης.