Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα

ΕΤΟΣ 2018

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών(Κ.Π.Ε.Δ )στο IV Τμήμα,Πράξη 29/18«Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά στο αδίκημα της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από μέλος Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 105/18 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα»


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 105/18: «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα»

ΕΤΟΣ 2015

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα IV, Πράξη 249/2015: «Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»

ΕΤΟΣ 2013

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα, Πράξη 41/2013: «Συγκριτικά στοιχεία τιμών σε περίπτωση ύπαρξης μιας προσφοράς»


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV Πράξη 110/2013«Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»