Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα

ΕΤΟΣ 2018

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα, Πράξη 20/18«Μη ομοειδή αγαθά η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου με τα είδη πληροφορικής που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο: α)Εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες C.P.V β)Κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες»

Ανακαλεί την 22/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα.


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα,Πράξη 29/18«Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά στο αδίκημα της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από μέλος Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 105/18 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 120/18 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια Πανεπιστημίου- Συνοπτικός διαγωνισμός – κατάτμηση.»


ΕΤΟΣ 2015

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα IV, Πράξη 249/2015: «Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»


ΕΤΟΣ 2013

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα, Πράξη 41/2013: «Συγκριτικά στοιχεία τιμών σε περίπτωση ύπαρξης μιας προσφοράς»


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV Πράξη 110/2013«Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»