Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα

ΕΤΟΣ 2019

ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 46/19«Πανεπιστήμιο:Μεικτή σύμβαση υπηρεσιών και προμηθειών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 50/19 «Πανεπιστήμιο: Ομοειδείς εργασίες – Αποφάσεις του Πρύτανη για απευθείας ανάθεση ομοειδών εργασιών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 99/18) «Πανεπιστήμιο – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών σε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. (Υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ζητουμένων ειδών)»


ΕΤΟΣ 2018

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα, Πράξη 20/18«Μη ομοειδή αγαθά η προμήθεια του συστήματος εικόνας και ήχου με τα είδη πληροφορικής που προμηθεύτηκε το Πανεπιστήμιο: α)Εντάσσονται σε διαφορετικές ομάδες C.P.V β)Κατατείνουν σε διαφορετικό λειτουργικό σκοπό και εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες»

Ανακαλεί την 22/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα.


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο IV Τμήμα,Πράξη 29/18«Τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αφορά στο αδίκημα της μη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από μέλος Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 105/18 «Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,Πράξη 120/18 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε κτίρια Πανεπιστημίου- Συνοπτικός διαγωνισμός – κατάτμηση.»


ΕΤΟΣ 2015

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα IV, Πράξη 249/2015: «Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»


ΕΤΟΣ 2013

ΕΛ. ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα, Πράξη 41/2013: «Συγκριτικά στοιχεία τιμών σε περίπτωση ύπαρξης μιας προσφοράς»


ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών Τμήμα IV Πράξη 110/2013«Απαγόρευση επιμερισμού συνολικής ποσότητας ομοειδών αγαθών»