Κατακύρωση αποτελέσματος

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι στους δήμους με απόφαση  της  οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1(ε)Ν.3852/10), μετά από σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού και διαβίβαση σχετικού φακέλου σε αυτήν ( άρθρο 103 § 6 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την § 23 του άρθρου 107 Ν.4497/17 )

Η νομιμότητα της κατακυρωτικής απόφασης ,δηλαδή της πράξεως με την οποία ολοκληρώνεται η σύνθετη διοικητική ενέργεια του διαγωνισμού ,εξαρτάται από την νομιμότητα των προηγουμένων πράξεων της οικείας διοικητικής διαδικασίας (ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο 6 Πράξη 40/06 ,IV Τμήμα Πράξη 13/2002,ΣτΕ Απόφαση Δ΄ Τμήματος  3125/2001 )

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το  αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  , ήτοι η  Επιτροπή Αξιολόγησης και όχι, η Διεύθυνση της αρμόδιας  Υπηρεσίας του Φορέα  ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο IV Τμήμα ,Πράξη 69/14 ) μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα  για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.»( άρθρο 105 § 1 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε από την§ 25 άρθρου 107 ν.4497/17 )

Το δικαίωμα της αύξησης της προκηρυχθείσας  ποσότητας μπορεί, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων  να ασκηθεί μόνο κατά το χρόνο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και όχι κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.( ΕΛ.ΣΥΝ : ΣΤ΄ Κλιμάκιο ,Πράξη 64/10 ) ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου, και, περαιτέρω, μόνο εφόσον τα προς κατακύρωση αποτελέσματα ερείδονται επί οικονομικής προσφοράς παραδεκτής και μη παραβιάζουσας ουσιώδη όρο της διακήρυξης. (ΕΛ.ΣΥΝ: VI Τμήμα Πράξη  1646/2011)

Η κατακυρωτική απόφαση πρέπει να αναρτάται στη «Διαύγεια » (άρθρο 2 παρ. 4 περ.6α Ν.3861/10)και στο ΚΗΜΔΗΣ  (άρθρο 10 Υ.Α 57654/22-5-2017 ( Φ.Ε.Κ 1781/23-5-2017 τ.Β’).