Κατακύρωση αποτελέσματος -Σύναψη σύμβασης

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι στους δήμους με απόφαση  της  οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1(ε)Ν.3852/10), μετά από σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και διαβίβαση σχετικού φακέλου σε αυτήν ( άρθρο 103 § 6 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την § 23 του άρθρου 107 Ν.4497/17 και με  την παρ 12 του άρθρου 43 Ν.4605/19 )

Η νομιμότητα της κατακυρωτικής απόφασης ,δηλαδή της πράξεως με την οποία ολοκληρώνεται η σύνθετη διοικητική ενέργεια του διαγωνισμού ,εξαρτάται από την νομιμότητα των προηγουμένων πράξεων της οικείας διοικητικής διαδικασίας (ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο 6 Πράξη 40/06 ,IV Τμήμα Πράξη 13/2002,ΣτΕ Απόφαση Δ΄ Τμήματος  3125/2001 )

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το  αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο  , ήτοι η  Επιτροπή Αξιολόγησης και όχι, η Διεύθυνση της αρμόδιας  Υπηρεσίας του Φορέα  ( ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο IV Τμήμα ,Πράξη 69/14 ) μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα  για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.»( άρθρο 105 § 1 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε από την§ 25 άρθρου 107 ν.4497/17 )

Το δικαίωμα της αύξησης της προκηρυχθείσας  ποσότητας μπορεί, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων  να ασκηθεί μόνο κατά το χρόνο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και όχι κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.( ΕΛ.ΣΥΝ : ΣΤ΄ Κλιμάκιο ,Πράξη 64/10 ) ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου, και, περαιτέρω, μόνο εφόσον τα προς κατακύρωση αποτελέσματα ερείδονται επί οικονομικής προσφοράς παραδεκτής και μη παραβιάζουσας ουσιώδη όρο της διακήρυξης. (ΕΛ.ΣΥΝ: VI Τμήμα Πράξη  1646/2011)

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.( άρθρο 105 παρ 2 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 13 περ β άρθρου 43Ν.4605/19 )

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
Σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 ( πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος των δικαιολογητικών από την επιτροπή διαγωνισμού κ.λ.π)για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν.4412/16.