Κατακύρωση αποτελέσματος έργου-Σύναψη σύμβασης

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι στους δήμους με απόφαση  της  οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 § 1(ε)Ν.3852/10), μετά από σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και διαβίβαση σχετικού φακέλου σε αυτήν ( άρθρο 103 § 6 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την § 23 του άρθρου 107 Ν.4497/17 και με  την παρ 12 του άρθρου 43 Ν.4605/19 )

Η νομιμότητα της κατακυρωτικής απόφασης ,δηλαδή της πράξεως με την οποία ολοκληρώνεται η σύνθετη διοικητική ενέργεια του διαγωνισμού,εξαρτάται από την νομιμότητα των προηγουμένων πράξεων της οικείας διοικητικής διαδικασίας (ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο 6 Πράξη 40/06 ,IV Τμήμα Πράξη 13/2002,ΣτΕ Απόφαση Δ΄ Τμήματος 3125/2001 )

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.( άρθρο 105 παρ 2 Ν.4412/16 όπως τροποπ. με την παρ 13 περ β άρθρου 43Ν.4605/19 )

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση,υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές που επηρεάζουν εκ των υστέρων τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του ,κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.».( αντικ. της παρ 3 του άρθρου 105 Ν.4412/16 με την παρ 13γ του άρθρου 43 Ν.4605/19) 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 (πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος των δικαιολογητικών από την επιτροπή διαγωνισμού κ.λ.π) για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.   

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν.4412/16.