ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι εργασίες βοτανίσματος με τα χέρια χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων, εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων για πυροπροστασία (ήτοι εργασίες αποψίλωσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα και απομάκρυνσης των προϊόντων αποψίλωσης των δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων,  εργασίες αποψίλωσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα και απομάκρυνσης των προϊόντων αποψίλωσης των δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων), λόγω της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, σε παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών με τις περιεχόμενες στις ανωτέρω υπογραφείσες συμβάσεις και στο σύνολό τους αφορούν στον καθαρισμό δημοτικών οικοπέδων – οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο από την ανεπιθύμητη βλάστηση με την εκτέλεση εργασιών βοτανίσματος – αποψίλωσης, χειρωνακτικά ή με τη χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων πεζού χειριστή και, για μέρος των εργασιών, μηχανημάτων έργου και φορτηγών,(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη  28/19)


Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών : «καθαρισμού χόρτων και θάμνων αγροτικών οδών»Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι απολύτως ομοειδείς, ο δε διαφορετικός τόπος εκτέλεσης των σχετικών υπηρεσιών – νησιωτικό και χερσαίο τμήμα του Δήμου Πόρου, αντίστοιχα – δεν ασκεί, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, επιρροή στον τρόπο εκτέλεσής τους ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί η χωριστή τους ανάθεση.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 188/19) 


«Ομοειδείς υπηρεσίες»:Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων,καθαρισμού φυτικής βλάστησης και κλάδευσης στο οδικό δίκτυο.Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν σε απευθείας αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών που εκτελέστηκαν από εργολάβους με την ίδια ειδίκευση και με χρήση όμοιων μηχανημάτων έργου, εντός δημοτικής ενότητας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και οι οποίες μη νομίμως επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας, με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, χωρίς να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός, αφού η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη τους ανέρχεται στα 25.640 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρα 117 -118 ν. 4412/2016) (ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 224/17)