ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οι εργασίες βοτανίσματος με τα χέρια χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων, εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων για πυροπροστασία (ήτοι εργασίες αποψίλωσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα και απομάκρυνσης των προϊόντων αποψίλωσης των δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων,  εργασίες αποψίλωσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα και απομάκρυνσης των προϊόντων αποψίλωσης των δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων), λόγω της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, σε παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών με τις περιεχόμενες στις ανωτέρω υπογραφείσες συμβάσεις και στο σύνολό τους αφορούν στον καθαρισμό δημοτικών οικοπέδων – οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο από την ανεπιθύμητη βλάστηση με την εκτέλεση εργασιών βοτανίσματος – αποψίλωσης, χειρωνακτικά ή με τη χρήση χορτοκοπτικών μηχανημάτων πεζού χειριστή και, για μέρος των εργασιών, μηχανημάτων έργου και φορτηγών,(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη  28/19)


Ομοειδείς εργασίες πρασίνου

  • Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης παλαιών ανεπτυγμένων θάμνων
  • Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ.), συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.) και απομάκρυνσή τους
  • Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια. Εκρίζωση με τα χέρια των ζιζανίων που φύονται μεταξύ των αρμών σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή σε ρείθρα, απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν.
  • Αποψίλωσης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων
  • Βοτανίσματος με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό πεζού χειριστή
  • Βοτανίσματος με τα χέρια χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων
  • Εργασίες ανανέωσης κόμης

 Οι ανωτέρω συμβάσεις, που καταρτίστηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός, αφορούν ομοειδείς εργασίες πρασίνου με αντικείμενο την ανανέωση της κόμης φυτών, το βοτάνισμα, την αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης και την απόρριψη των προϊόντων τους, που δεν προκύπτει ότι αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες ώστε να τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2014 (Α΄ 85), ούτε ο διαφορετικός τρόπος εκτέλεσής τους με ή χωρίς μηχανοκίνητα μέσα ασκεί επιρροή διότι δεν εμποδίζει, από τεχνικής άποψης, την από κοινού ανάθεση και εκτέλεσή τους από τον ίδιο επιλεγέντα ανάδοχο. Συνεπώς, οι εργασίες που αφορά το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα παρανόμως κατατμήθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας διότι η εκτιμώμενη δαπάνης τους, χωρίς Φ.Π.Α., συναθροιζόμενη με την εκτιμώμενη δαπάνη των λοιπών αναφερομένων συμβάσεων, χωρίς Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ..(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου ΔΔαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 114/19)


Κατάτμηση ομοειδών υπηρεσιών : «καθαρισμού χόρτων και θάμνων αγροτικών οδών»Οι εντελλόμενες δαπάνες είναι απολύτως ομοειδείς, ο δε διαφορετικός τόπος εκτέλεσης των σχετικών υπηρεσιών – νησιωτικό και χερσαίο τμήμα του Δήμου Πόρου, αντίστοιχα – δεν ασκεί, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, επιρροή στον τρόπο εκτέλεσής τους ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί η χωριστή τους ανάθεση.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 188/19) 


«Ομοειδείς υπηρεσίες»:Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων,καθαρισμού φυτικής βλάστησης και κλάδευσης στο οδικό δίκτυο.Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν σε απευθείας αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών που εκτελέστηκαν από εργολάβους με την ίδια ειδίκευση και με χρήση όμοιων μηχανημάτων έργου, εντός δημοτικής ενότητας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και οι οποίες μη νομίμως επιμερίσθηκαν και ανατέθηκαν απευθείας, με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, χωρίς να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός, αφού η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη τους ανέρχεται στα 25.640 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρα 117 -118 ν. 4412/2016) (ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα Πράξη 224/17)