Ζ΄Κλιμάκιο

ΕΤΟΣ 2019

ΕΛ.ΣΥΝ :ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ζ΄ Πράξη 242/19 «Έλεγχος δανειακής σύμβασης Δήμου με το Τ.Π.Δ»


ΕΛ.ΣΥΝ :ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ζ΄ Πράξη 294/19 «Μη επιτρεπτός γενικά ως όρος συμμετοχής ο γεωγραφικός περιορισμός σε διακηρήξεις διαγωνιστικών διαδικασιών»


ΕΛ.ΣΥΝ :ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ζ΄ Πράξη 811/19 «Ανάθεση υπηρεσιών πρασίνου σε ιδιώτη»


ΕΤΟΣ 2017 

ΕΛ.ΣΥΝ: Ζ΄Κλιμάκιο, Πράξη 69/17: Προϋποθέσεις  τροποποίησης όρου της  αρχικής σύμβασης

H σύμβαση που υπογράφεται μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών αυτών, το οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει από εκείνο που προσδιορίστηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού και αποτέλεσε αντικείμενο της προσφοράς του αναδόχου.Για την τροποποίηση, δε, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, του σχετικού συμβατικού όρου, απαιτείται η δυνατότητα αυτή να προβλέπεται ρητά και να προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά, τόσο στην οικεία διακήρυξη, όσο και στη συναφθείσα αρχική σύμβαση.


ΕΤΟΣ  2014

ΕΛ.ΣΥΝ:ΚλιμάκιοΖ,Πράξη101/14«Αρμόδιο όργανο συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού»

ΕΤΟΣ 2010

ΕΛ.ΣΥΝ. Κλιμάκιο Ζ’ Πράξη 283/2010 “ Ένορκη βεβαίωση – Αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή”

ΕΤΟΣ 2007

ΕΛ. ΣΥΝ.  Κλιμάκιο Ζ’,Πράξη 80/2007 «Έλλειψη προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης περί μη έναρξης διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική διαχείριση/εκκαθάριση»