Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In