Εφαρμογή της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ Ν.4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης .

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In