ΕΤΟΣ 2019

ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 1/19 «Αμοιβή τρίτων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ίσων ευκαιριών μέσω ένταξης σε Κοινωνικά Προγράμματα»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 2/19:Έκδοση και πληρωμή χρηματικού εντάλματος δυνάμει Πρακτικού Συμβιβαστικής Επέμβασης Ειρηνοδικείου-Η διαφωνία Δήμου και Επιτρόπου που ήχθη ενώπιον του Κλιμακίου καθίσταται άνευ αντικειμένου


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 5/19 «Προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση από τουριστικής -αρχαιολογικής – περιβαλλοντικής απόψεως του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 10/19: «Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 50% της αρχικής κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 11/19: «Αμοιβή για την ”Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ορισμού υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)”»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 16/19: «Καταβολή σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους για τα έτη 2012, 2013 και 2015-Χρόνος χορήγησης»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 17/2019«Χορήγηση σε χρήμα της αξίας των θερινών ειδών ένδυσης και υπόδησης έτους 2018 σε εργαζόμενους δημοτικής επιχείρησης ».


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 18/19 «Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ :α)Δαπάνη συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην κυριότητά τους ή δεν τους έχει παραχωρηθεί νόμιμα η χρήση τους β) Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων γ) Περιεχόμενο βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 19/19 «Δ.Ε.Υ.Α: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με απόφαση του Γενικού Διευθυντή»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη  20/19 «Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων πρασίνου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη  22/19 «Απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 Ν.4412/16 λόγω δικαστικής εμπλοκής της διαγωνιστικής διαδικασίας- Διάρκεια σύμβασης στην περίπτωση αυτή .Τρόπος εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν.4412/16»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 23/19: Προμήθεια : «Δημιουργία νησίδων ασφαλείας»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 27/19: «α)Προσδιορισμός με ακρίβεια του είδους και της ποσότητας των προς ανάθεση υπηρεσιών β)Αρμόδιος Π.Ο.Υ υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων γ)Παράλειψη δέσμευσης συνολικού ποσού πολυετούς δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη  28/19 «Ομοειδείς εργασίες –Κατάτμηση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη  32/19 «Αίτημα συμβιβασμού εν επιδικία αγωγών. Κύρος εξώδικου συμβιβασμού»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 33/19«Απευθείας ανάθεση: Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων  (ποινικού μητρώου και  φορολογικής ενημερότητας) σε χρόνο μεταγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 34/19«Αμοιβή Δήμου σε Δ.Ε.Υ.Α του, για εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς νερού σε δεξαμενές ύδρευσης και πυρόσβεσης στα όρια του Δήμου Δ… για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, πυρόσβεσης και κτηνοτροφίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 35/19«Aμοιβή τρίτων για την παροχή εργασιών καθαρισμού – απόφραξης φρεατίων αποχέτευσης των δημοτικών ενοτήτων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 36/19 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτον οργάνωσης αθλητικών ,επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 37/19 «Πληρωμή από το Δήμο του έργου ”Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου”»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 40/19 «Επισκευή και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου: α)Φύση της σύμβασης β)Αόριστος Προϋπολογισμός γ)Εργασίες εμπίπτουσες σε καθήκοντα υπαλλήλων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 43/19 «Εξόφληση εκκαθαρισμένων οφειλών βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 44/19 «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και μελετών των έργων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 45/19 «Αμοιβή «Υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Β… για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Β…”»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 47/19 «ΔΕΥΑ: Ομοειδείς προμήθειες (Ύδρευσης –Αποχέτευσης)»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 49/19 «Άσκηση προσυμβατικού ελέγχου από το ΕΛ.ΣΥΝ σε τροποποίηση σύμβασης ήσσονος αξίας (η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης)»


ΕΛ.ΣΥΝ : Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 50/19 «Δ.Ε.Υ.Α :Αμοιβή για υπερωριακή εργασία τήρησης των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διευθυντή Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 52/19 «Α)Μη κανονική δαπάνη Β)Παραγραφή απαίτησης αναδόχου για πληρωμή λογαριασμού έργου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 55/19 «Αμοιβή για εργασίες υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Μεγάρου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 56/19 «α) Καταβολή σε χρήμα του γάλακτος σε δικαιούχους εργαζομένους για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 – Προϋποθέσεις χορήγησης β) Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος για το έτος 2017»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 58/19 «Aπευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών – Χρόνος ισχύος πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 59/19 «Απευθείας αγορά ακινήτου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 60/2019 «Παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α.-Καταβολή αμοιβής σε μελετητή»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 61/19 «Παρασχεθείσες Υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών των λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι σε ετήσια διάρκεια»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 62/19 «Δ.Ε.Υ.Α : Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβοήθηση της Επιχείρησης σε οικονομικοτεχνικά θέματα»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 63/19 «Αρμόδια όργανα υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων Ν.Π.Δ.Δ Δήμου που δεν διαθέτει διοικητικό προσωπικό»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 66/19 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Δήμο»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 73/19«Ανάθεση έργου με την διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς να αποδεικνύεται η απρόβλεπτη κατεπείγουσα ανάγκη ή ο σοβαρός κίνδυνος»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 74/19 «Αμοιβή για την παροχή ”Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά”»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 77/19 «Συντρέχουσα αρμοδιότητα δήμων και δημοτικών ΝΠΔΔ»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 80/19 «Καταβολή αμοιβής σε εταιρία για τη παροχή υπηρεσιών: ”Συμπλήρωση φακέλων και ωρίμανση έργων Δήμου χρηματοδοτούμενων από την Περιφέρεια Αττικής – ΠΕΠ Αττικής”»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 82/19 «Απευθείας ανάθεση μελέτης από αναθέτουσα αρχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 Ν.4412/16»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 83/19 «Aπευθείας ανάθεση σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016-Επιτρεπτή κατάτμηση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 85/19 «Ν.Π.Δ.Δ : Δαπάνη διοργάνωσης και υλοποίησης συναυλίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 86/19 «Έκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 94/19«Προϋποθέσεις επιχορήγησης σωματείου από Δήμο»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 98/19 «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από Δήμους, με ανάθεση υπηρεσιών σε προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 102/19 «Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα ,Πράξη 105/19 «Κατάτμηση δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 108/19 «Κατάτμηση δαπάνης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 113/19 «Ομοειδείς δαπάνες: Tακτική και έκτακτη συντήρηση/επισκευή βλαβών μεταφορικών μέσων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο  VII Τμήμα,Πράξη 116/19 «Σύναψη σύμβασης υπεργολαβίας χωρίς τη γνώση και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 124/19 «Δ.Ε.Υ.Α: Ανάθεση από τον Γενικό Διευθυντή εργασιών «εγκατάστασης συστήματος αφαλάτωσης Π…» και «ανακατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού περιοχής Κ…», έναντι 5.900 και 5.100 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 126/19 «Κατάτμηση μελετών»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 133/19 «Επισκευή – συντήρηση αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 135/19 «Διαδικασία απευθείας ανάθεσης: α)Κριτήριο ανάθεσης β) Υποχρέωση των οργάνων του Δήμου να ζητήσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την απόρριψη της πρώτης μειοδότριας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 136/19 «Αμοιβή για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 137/19 «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 144/19 «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 6 Ν. 4412/2016»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 145-19 : Αμοιβή για υπηρεσίες «υποστήριξης & σύνταξης μισθοδοσιών και
συμβούλων»


«Ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο εσωτερικού ελέγχου Ν.Π.Δ.Δ  του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 190/19 «Aνάθεση ελέγχου νομιμότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης των δημοτικών κτηρίων»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 192/19 «Απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης που αφορούν σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες αντί να αντιμετωπισθούν μέσω ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 197/19 «Ορθή εγγραφή πιστώσεων προμηθειών – έργων σε κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού»


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 202/19:«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 245/19 «Ανάθεση παροχής σε τρίτον των ‘Εργασιών διαμόρφωσης και συντήρησης κήπων’»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 253/19 «Αμοιβή συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα, Πράξη 254/19«Αμοιβή για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου σε τρεις δημοτικές ενότητες»