ΕΤΟΣ 2019

ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VI, Απόφαση 11/19 «Τήρηση ελάχιστων προθεσμιών δημοσίευσης διαγωνισμών»


ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VI, Απόφαση 13/19 «Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ: α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) του Δήμου Αγρινίου και δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου»


ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VI, Απόφαση 16/19 «Έργο: Μη ομαδοποίηση ασφαλτικών εργασιών»


ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VI, Απόφαση 19/19 «Απόσυρση οικονομικής προσφοράς από διαγωνιζόμενη εταιρεία»


ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VI, Απόφαση 122/19 «Tραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ετησίως ανανεούμενη»


ΕΛ.ΣΥΝ: ΤΜΗΜΑ VI, Απόφαση 125/19 «Θεραπεύσιμη πλημμέλεια δημοσίευσης διαγωνισμού»


ΕΛ.ΣΥΝ: VI ΤΜΗΜΑ, Απόφαση 296/19 «Αποκατάσταση βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ»-Μικτή σύμβαση υπηρεσίας και έργου»


ΕΛ.ΣΥΝ: VI ΤΜΗΜΑ, Απόφαση 299/19 «Προμήθεια απορριμματοφόρων: Τεχνικές προδιαγραφές εμποδίζουσες την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων σε διαγωνισμό»


ΕΛ.ΣΥΝ: VI ΤΜΗΜΑ, Απόφαση 299/19 «Προμήθεια απορριμματοφόρων: Τεχνικές προδιαγραφές εμποδίζουσες την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων σε διαγωνισμό»


ΕΛ.ΣΥΝ: VI ΤΜΗΜΑ, Απόφαση 300/19 «Όρια διακριτικής ευχέρειας αναθέτουσας αρχής: μη υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα»


ΕΛ.ΣΥΝ: VI ΤΜΗΜΑ, Απόφαση 476/19 «Επέκταση ήδη εγκαταστημένου πρωτότυπου προγράμματος λογιστικού-Λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 734/19 «Υποχρέωση αιτιολόγησης βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου υποβληθείσας προσφοράς – Αντίθετη κρίση ΕΛ.ΣΥΝ – Α.Ε.Π.Π»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 737/19 «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΑΔΜΗΕ ΑΕ με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής Τάσεως»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 738/19 «Αίτηση ακύρωσης ενώπιον Δικαστηρίου (εν προκειμένω ενώπιον του ΔΕφ) δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 739/19 «Μη υποδιαίρεση της προμήθειας καυσίμων σε τμήματα, με στόχο την έγκαιρη τροφοδοσία με καύσιμα και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 740/19 «Μη αναφορά του δικαιώματος προαίρεσης κατά την ανάρτηση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 825/19 «Δυνατότητα παράτασης συμβατικού χρόνου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 826/19 «Μη προσδιορισμός νομίμου εκπροσώπου κοινοπραξίας»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 827/19 «Μη νόμιμη συμπληρωματική σύμβαση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI, Απόφαση 975/19 «Νόμιμη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης έργου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VΙ (ΣΤ’ Διακοπών) Απόφαση 1325/2019 «Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές σε διαγωνισμό έργου που αφορά σε συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VΙ (ΣΤ’ Διακοπών) Απόφαση 1452/2019 «Μη νόμιμη προγραμματική σύμβαση»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα  VΙ, Απόφαση  1759/2019 «Αγορά ακινήτου για δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα  VΙ, Απόφαση  1762/2019 «Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου σε οδικό δίκτυο: είδος σύμβασης»


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα  VΙ, Απόφαση  1873/2019 «Αυτοκάθαρση οικονομικού φορέα»