ΕΤΟΣ 2019

ΕΛ.ΣΥΝ :ΤΜΗΜΑ VI ,Απόφαση 13/19«Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ: α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) του Δήμου Αγρινίου και δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου»


ΕΛ.ΣΥΝ: VI ΤΜΗΜΑ,Απόφαση 296/19«Αποκατάσταση βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ»-Μικτή σύμβαση υπηρεσίας και έργου».


ΕΛ.ΣΥΝ :VI ΤΜΗΜΑ,Απόφαση 299/19 « Προμήθεια απορριμματοφόρων :Τεχνικές προδιαγραφές εμποδίζουσες  την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων σε διαγωνισμό».


ΕΛ.ΣΥΝ:Τμήμα VI, Απόφαση739/19«Μη υποδιαίρεση της προμήθειας καυσίμων σε τμήματα, με στόχο την έγκαιρη τροφοδοσία με καύσιμα και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου».


ΕΛ. ΣΥΝ:.Τμήμα  VΙ (ΣΤ΄ Διακοπών) Απόφαση  1325/2019«Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές σε διαγωνισμό έργου που αφορά σε συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων»