ΕΤΟΣ 2018

ΕΛ.ΣΥΝ,Τμήμα VI ,Απόφαση 43/2018 « Έργο- Υπηρεσίες γενικής φύσης : Κριτήρια χαρακτηρισμού».

Δεν ανακαλείται η 382/2017 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου 


ΕΛ.ΣΥΝ.Τμήμα VI, Απόφαση 44/2018 «Κώλυμα υπογραφής σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Τράπεζας, λόγω ύπαρξης καταχρηστικών όρων».


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI ,Απόφαση 296/18 «Ελλειψη ψηφιακής υπογραφής στο ΕΕΕΣ/Θεραπεία έλλειψής της».


ΕΛ.ΣΥΝ. VI Τμήμα, Απόφαση 303/18 «Τροποποίηση συμβάσεων κατ΄εφαρμογή  άρθρου 156 § 1 Ν.4412/16 (συμπληρωματική σύμβαση έργου)».


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI, Απόφαση 449/18«Τροποποίησησυμβάσεων  κατ΄εφαρμογή του άρθρου 132 παρ 2 Ν.4412/16″


Σημαντικό !!ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα VI,Απόφαση 452/18 «Πρόσκληση συμμετοχής σε απευθείας διαπραγμάτευση ».Ανακαλείται η 11/18 Πράξη ΣΤ΄Κλιμακίου


ΕΛ.ΣΥΝ : Τμήμα VI ,Απόφαση 453/18  «Προμήθεια καυσίμων- Λόγοι απόρριψης προσφοράς»


ΕΛ.ΣΥΝ.Τμήμα VI ,Απόφαση 457/18«Έργα–Συμπλήρωση Πρότυπων Τευχών ΕΑΑΔΗΣΥ με απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας «-Ανακαλείται η 529/17 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου 


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI, Απόφαση 604/18«Τροποποίηση σύμβασης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 132 παρ 1(β) Ν.4412/16» Ανακαλείται η  35/2018 Πράξη του Στ΄Κλιμακίου.


ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα VI ,Απόφαση 606/18 «Συμπληρωματική σύμβαση έργου ».Ανακαλείται η 28/2018 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου.

ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα VI , Απόφαση 608/18 «α)Υποδιαίρεση σύμβασης σε τμήματα β) Κριτήρια καταλληλότητας οικονομικών φορέων»


ΕΛ.ΣΥΝ.Τμήμα VI,Απόφαση 846/18 «Κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας εργοληπτικών επιχειρήσεων» Ανακαλείται  η  151/18 Πράξη Ε΄Κλιμακίου )


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI, Απόφαση 955/18 «Έργα: Θεραπεύσιμες πλημμέλειες κατά την υποβολή φακέλου δικαιολογικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς, μη επιφέρουσες αποκλεισμό συμμετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων»

Δεν ανακαλέιται η 165/18 Πράξη Ε’ Κλιμακίου


ΕΛ.ΣΥΝ:Τμήμα VI Απόφαση1067/18«Α)Επαγγελματικό παράπτωμα οικονομικού φορέα Β)Συμπληρωματικά δικαιολογητικά Γ) Ένορκη βεβαίωση» 

 Δεν ανακαλείται  η 104/18 Πράξη Κλιμακίου ΣΤ  


ΕΛ.ΣΥΝ :Τμήμα VI ,Απόφαση 1070/18 «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση χώρων αναψυχής, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου ΧΧΧ»

Ανακαλείται η 231/2018 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου .

ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI,Απόφαση 1322/18 «Δημόσιο έργο :Αποκλεισμός οικονομικού φορέα κατ΄επίκληση της παρ 4στ΄του άρθρου 73 Ν.4412/16 ( λόγω επίδειξης σοβαρής η επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση προηγούμενης σύμβασης )».


ΕΛ.ΣΥΝ: Τμήμα VI ( ΣΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ) Απόφαση 1593/18 « Προσκόμιση ελλείποντος στοιχείου απόφασης αναληψης πολυετούς υποχρέωσης»

Ανακαλείται η 449/18 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου