ΕΤΟΣ 2019

ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε, Πράξη 16/19: «Συμπληρωματική σύμβαση έργου».


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε, Πράξη 291/19: «Σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού».


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε, Πράξη 589/19: «Εργο: Ουσιώσης παράλειψη κατά την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ. Κωλύεται η σύμβαση παρά την αντίθετη απόφαση της Α.Ε.Π.Π».


ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε (Α  ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Πράξη 607/19 «Συμπληρωματική σύμβαση έργου-Μη νόμιμη παράταση συμβατικού χρόνου».

ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Ε, Πράξη 722/19: «Έργα: Εξαίρεση τροποποιητικών συμβάσεων του 15% της αρχικής σύμβασης από τον προσυμβατικό έλεγχο του ΕΛ.ΣΥΝ».