ΕΤΟΣ 2017

ΕΛ.ΣΥΝ.Τμήμα VI, Απόφαση 28/2017 «Μη δυνατότητα τροποποίησης ουσιωδών  όρων της αρχικής σύμβασης» 


ΕΛ.ΣΥΝ .Τμήμα VI,Απόφαση 260/2017 «Νομίμως συμβάλλεται ο Δήμος με τους αναδόχους προμηθευτές φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για λογαριασμό των Σχολικών του Επιτροπών. Περαιτέρω νομίμως συμβάλλεται ο ίδιος (ο Δήμος) με τους ανωτέρω αναδόχους προμηθευτές για λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών της εδαφικής του περιφέρειας, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η δαπάνη της προμήθειας των ανωτέρω ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του και θα καλυφθεί από αντίστοιχη παρακράτηση των επιχορηγήσεων που οι Σχολικές Επιτροπές λαμβάνουν σε ετήσια βάση από αυτόν (Δήμο) για την κάλυψη των αναγκών τους».


ΕΛ.ΣΥΝ,Τμήμα VI ,Απόφαση 284/17 «Χρονική διάρκειας της σύμβασης».


ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI ,Απόφαση 403/17 «Βαθμολόγηση συγκεκριμένου κριτηρίου με βαθμολογία ανώτερη των ΧΧΧ βαθμών, στις περιπτώσεις που η προσφορά υπερκαλύπτει τις τασσόμενες με τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, ή κατώτερη, όταν υπολείπεται αυτών σε βαθμό ωστόσο που δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφοράς, απαιτείται να είναι αιτιολογημένη, με ειδικότερη αναφορά στα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κρίσιμη διαφοροποίηση».


ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI ,Απόφαση 405/17 «Ορισμός μιας δημόσιας μικτής σύμβασης, ως σύμβασης έργου».


ΕΛ.ΣΥΝ ,Τμήμα VI ,Απόφαση 406/17 «Ι. Επαρκής αιτιολόγηση του συμφέροντος χαρακτήρα της προσφοράς, ΙΙ. Μη νόμιμη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που δεν έλαβε υπόψη της προς το συμφέρον του Δήμου τις πρόσθετες εκπτώσεις που προσέφερε μεταγενέστερα εκουσίως η αιτούσα».


ΕΛ.ΣΥΝ,Τμήμα VI, Απόφαση 668/17  «Ι. Στοιχείο καθορισμού εφαρμοστέων διατάξεων σε μικτή σύμβαση. ΙΙ. Μη νόμιμη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού – Νομικά πλημμελής η διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου».


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI ,Απόφαση 1076 /17: Μοναδική προσφορά- Κρίσιμο στοιχείο για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας .Κρίσιμο στοιχείο για την γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, ιδίως όταν υποβλήθηκε μια προσφορά και διερευνάται το ενδεχόμενο ματαίωσης του διαγωνισμού, είναι το είδος του διαγωνισμού και οι περιστάσεις διενέργειας του, ώστε να διακριβωθεί εάν πιθανολογείται η προσέλευση νέων υποψηφίων σε μια νέα επαναληπτική διαδικασία, ιδίως όταν τα τεύχη της διακήρυξης τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό.Στην κρίση της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην επανάληψη αυτής θα πρέπει το αρμόδιο όργανο να καταλήξει, εφόσον έχει διενεργήσει και εξαντλήσει κάθε έρευνα που επιτάσσει η περιπτ.η΄ του άρθρου 21 του π.δ. 118/2007, για την ύπαρξη συγκριτικών στοιχείων σχετικά με το οικονομικά συμφέρον της μοναδικής προσφοράς (βλ. και την νέα διάταξη του άρθρου 106 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης….δ) όταν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη…»).Συγκριτικά στοιχεία τιμών μπορεί να είναι τόσο εκείνα που αντλούνται, είτε από προηγούμενους διαγωνισμούς, είτε απευθείας αναθέσεις, ήτοι από την ελεύθερη αγορά, συνοδευόμενα από παραστατικά, ήτοι τιμολόγια αγοράς του συγκεκριμένου ή παρόμοιου είδους από το ελεύθερο εμπόριο.


ΕΛ. ΣΥΝ.  ΤμήμαVI Απόφαση 1464/17Α) Προϋποθέσεις θεμελίωσης έννομου συμφέροντος προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος ως προϋπόθεση άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους προσβαλλόμενης Πράξης, Β) Ημερομηνία υπογραφής ένορκης βεβαίωσης υποβαλλόμενης ως δικαιολογητικό συμμετοχής σε διαγωνισμό, προγενέστερη αυτής που φέρει η προσφορά.» Ανακαλείται η 178/2017 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI ,Απόφαση 1876 /17: «Παρά την εσφαλμένη αναγραφή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης, η ταυτότητα του οικονομικού φορέα  υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση προσδιορίζεται με σαφήνεια (πλήρης επωνυμία και ΑΦΜ) και κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία.»


ΕΛ.ΣΥΝ. Τμήμα VI ,Απόφαση 2028 /17: «Έργο συντήρησης ασφαλτοταπήτων οδών : Α) Περιεχόμενο τευχών Β)Ασυνήθιστα χαμηλή τιμή-Όρια διακριτικής ευχέρειας αναθέτουσας αρχής».


ΕΛ.ΣΥΝ.Τμήμα VI, Απόφαση 2244/2017: «Διακηρύξεις έργων-όρος περί δήλωσης του ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεων κατ΄εφαρμογή του άρθρου 20 παρ 4 Ν.3669/08.». Ανακαλείται η 339/17 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του ΕΛ.ΣΥΝ.