Εργο :Ουσιώσης παράλειψη κατά την συμπλήρωση τουΤΕΥΔ.Κωλύεται η σύμβαση παρά την αντίθετη απόφαση της Α.Ε.Π.Π

Η υποβολή ,ως δικαιολογητικού συμμετοχής ,του ΤΕΥΔ,με το,παρατιθέμενο στο άρθρο 22.Γ και 23.1 της διακήρυξης περιεχόμενο,στο οποίο περιλαμβάνεται και η επίμαχη δήλωση περί μη υπέρβασης των ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργολαβικών συμβάσεων,απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού ,σύμφωνα με το άρθρο 24.1 αυτής .Η έλλειψη δε αυτή δεν μπορεί  να αναπληρωθεί από τη γενική καταφατική απάντηση που δόθηκε από την “ΑΡΧΙΤΕΧ  Α.Τ.Ε ” στην περίπτωση “α:Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής” του Μέρους IV του ΤΕΥΔ ,διότι στην διακήρυξη δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνον την ως άνω γενική διάταξη και δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του ΜΕΡΟΥΣ IV.Κατόπιν τούτων και εν όψει και της αρχής της τυπικότητας που διέπει τη συμπλήρωση εντύπων και τον τρόπο σύνταξης εν γένει προσφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ,η παράλειψη της “ΑΡΧΙΤΕΧ  Α.Τ.Ε ” να περιλάβει την ανωτέρω δήλωση στο υποβληθέν εκ μέρους της ΤΕΥΔ αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και καθιστούσε υποχρεωτική την απόρριψη της προσφοράς της,ανεξαρτήτως του εάν πληρούσε η μη το οικείο κριτήριο επιλογής .Η έλλειψη δε αυτή ,μη επιδεχόμενη “συμπληρώσεως”  σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/16 ,καθόσον θα επρόκειτο για αναπλήρωση απαιτηθέντος από την διακήρυξη και μη υποβληθέντος δικαιολογητικού που η σχετική διάταξη ρητώς απαγορεύει ,επιφέρει τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του διαγωνισμού της τελικώς αναδειχθείσας αναδόχου και κατά τούτο συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια που εμποδίζει  την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης(βλ.Ε.Σ VI 2244/2017,Ε΄Κλιμάκιο 106/2018,519/2017,Δ.ΕΦ.Κομ.55/2019)(ΕΛ.ΣΥΝ:Ε΄Κλιμάκιο,Πράξη 589/2019)