Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες

Οι «Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες»-CPV 45440000-3, αποτελούν έργο αράρτημα II «Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση α) της περίπτωσης 6) της παραγράφου 1 του άρθρου 2» του Προσαρτήματος Α΄ «Παραρτήματα I έως XIV του ΒΙΒΛΙΟΥ 1 (οδηγία 2014/24/ΕΕ)» του ν. 4412/2016, τάξη 45.44 «Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων»-που περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτηρίων-της ομάδας 45.4 «Αποπεράτωση κτηρίων» του τμήματος 45 «Κατασκευές»).

Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι για την επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση του ως άνω έργου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης. Πλην όμως, ενόψει του ότι οι επίμαχες εργασίες δε χαρακτηρίζονταν ρητά ως έργο υπό το προϊσχύον καθεστώς, τα αρμόδια όργανα του Δήμου χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων θεώρησαν ότι αυτές αποτελούν γενικές υπηρεσίες. Εξάλλου, ενόψει του ότι πρόκειται περί έργου, ορθά χρησιμοποιήθηκε το σχετικό τιμολόγιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 250/19)