Εργασίες αποκατάστασης πρανών :Α)Αναδρομική ισχύς των συμβάσεων –Β)Αποδεικτική ισχύς τους και ουσιαστική ισχύς της κατακυρωτικής απόφασης-Γ)Θεραπεύσιμη πλημμέλεια αναρτήσεως των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ σε χρόνο μεταγενέστερο της περαίωσης του φυσικού τους αντικειμένου κατά άρθρο 57 § 9 Ν. 4568/2018

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In