Επαρκής αιτιολόγηση τεχνικής προσφοράς

Η αναθέτουσα αρχή, με τις απόψεις της παρέθεσε νόμιμα συμπληρωματική αιτιολογία επί των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών και αιτιολόγησε πλήρως, ειδικώς και εμπεριστατωμένα την κρίση της, σχετικά τη βαθμολόγηση τους, τηρώντας την αρχή ης ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζομένων.Συναφώς, όπως κατέδειξε η αναθέτουσα αρχή, η τεχνική προσφορά της παρεμβαίνουσας υπερτερεί σε όλα τα επιμέρους κριτήρια του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά επεξηγείται στο κείμενο των  απόψεών της, ενώ οι αντίθετοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας αναφορικά με τις ελλείψεις της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας αναφορικά με, την περιορισμένη μεθοδολογική προσέγγιση (Κριτήριο Κ2), την οριακή υλοποίηση του ανατεθέντος έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης (Κριτήριο Κ3), την οργανωτική δομή και την κατανομή ρόλων για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου (Κριτήριο Κ4) και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας του προσφέροντος με τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής (Κριτήριο Κ5), δεν αποδείχθηκαν άνευ άλλου τινός εκ μέρους της προσφεύγουσας και αντικρούστηκαν με επαρκή αιτιολογία,με συνέπεια να κρίνονται απορριπτέοι εκτός από αβάσιμοι και ως αορίστως προβαλλόμενοι.(ΑΕΠΠ  Απόφαση 227-20)