Εξορθολογισμός της δυνατότητας συμπλήρωσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Με τις  παρ. 12β,γ  του αρθ. 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, η παρ. 2 του αρθ. 103 Ν. 4412/16, αντικαθίσταται ως εξής:

“Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 79 παρ. 5 εδ. α’, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας”.

Περαιτέρω, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του αρθ. 103 Ν. 4412/16, μετά τη φράση “από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο” προστίθεται η φράση “στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2”.

Σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του υπό ψήφιση νόμου,  επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει ως προς το ζήτημα των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να λάβει χώρα η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών .Συγκεκριμένα εξορθολογίζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών με τρόπο ώστε να μην αποτελεί υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει τη συμπλήρωση ,ει μη μόνο στις περιπτώσεις που δικαιολογείται αυτό ,δηλαδή όταν ο προσωρινός ανάδοχος έχει επιδείξει την δέουσα επιμέλεια και έχει αιτηθεί εγκαίρως την έκδοση των δικαιολογητικών. Παράλληλα ,η δυνατότητα συμπλήρωσης και ο χρόνος παράτασης συνδέεται με την έκδοση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές .Αποσαφηνίζεται δε ότι για λόγους διαφάνειας η διαδικασία συμπλήρωσης θα πρέπει να αναφέρεται στο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού