Εξαιρέσεις από το ανασταλτικό αποτέλεσμα προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ

Με την παρ. 41 του αρθ. 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, στο αρθ. 364 Ν. 4412/16 αριθμείται η υφιστάμενη παρ. ως παρ. 1 και προστίθεται νέα παρ. 2 ως εξής:

“2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης

β) αν υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και

γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας-πλάισιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 39, ή για σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρθ. 33 και 270″.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προβλέπονται ρητώς οι εξαιρέσεις από το αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 1989/665/ΕΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και το αρθ. 46 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.