Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με Αναθέτοντες Φορείς αξίας κατώτερης ή ίσης των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ -Δικαστική προστασία (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ)

Με την παρ 39 του άρθρου 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου προστίθεται άρθρο 333Α ως εξής : 

«Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη η ίση των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. – Παράβολο-Δικαστική Προστασία »

Για  συμβάσεις  με εκτιμώμενη αξία κατώτερη η ίση  των  60.000 ευρώ,χωρίς Φ.Π.Α,αναφορικά με τις ενστάσεις και τα ένδικα βοηθήματα,εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 127 .

Σε περίπτωση Αναθέτοντα Φορέα που δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το παραδεκτό της ένστασης 

Σχόλιο(1):Με το άρθρο 127 Ν.4412/16 επιλύονται πλέον ζητήματα δικαστικής προστασίας και στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης που δεν εμπίπτουν στο Βιβλίο IV Ν.4412/16 .Υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις του Βιβλίου IV εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων , καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.
Σχόλιο (2): Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μέχρι 60.000€ χωρίς ΦΠΑ προστίθεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (εκτός από άσκηση ένστασης κατά πράξης).

Σχόλιο (3): Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας μέχρι  60.000€ χωρίς ΦΠΑ, προστίθεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Σημειώνουμε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προβλέπεται στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 120 παρ. 3 Ν.4412/16). 

δ.Στο τέλος του άρθρου 127 προστίθεται παρ 4 και 5 ,ως εξής :

4.«Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παρ 1 και η άσκηση της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης .Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας  

5.Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης η της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται η συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παρ,ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της  αναθέτουσας αρχής ,κατά τα οριζόμενα στο π.δ 18/1989.Η άσκηση της ένστασης της παρ 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή η ειδική προσφυγή νομιμότητας

Σχόλιο (4): Η δικαιοδοσία της δικαστικής προστασίας για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο Βιβλίου IV μεταφέρεται από τα πολιτικά δικαστήρια στα διοικητικά, ανεξαρτήτως μορφής της Αναθέτουσας Αρχής. Αποσαφηνίζεται επίσης, ότι η ένσταση του άρθρου 127 αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και καταργείται κάθε ειδική διοικητική προσφυγή (λχ. προσφυγή στον Ελεγκτή Νομιμότητας των ΟΤΑ) – (βλέπετε αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου).