ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2018

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ   με  το  αριθμό πρωτοκόλλου 7545/27.12.2017   έγγραφο της, ενημερώνει ότι από 1.1.2018 και  εφεξής, για την « έννομη προστασία» των δημοσίων συμβάσεων ΒΙΒΛΙΟΥ I & II Ν.4412/16 άνω των ορίων   που αφορούν σε έργα μελέτες και συναφείς τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες ,οι οποίες εκκινούν κατά  τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 Ν.4412/16, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV N.4412/16( δηλαδή οι προδικαστικές  προσφυγές  ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π )

Κατόπιν των ανωτέρω, διαμορφώνεται το άρθρο 6 των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας μελετών άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και το αντίστοιχο άρθρο 4.3. των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας έργων άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ.126/2017(Β’ 4535/21-12-2017 )και 127  /2017 (Β΄4534/21-12-2017 )   αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ , αντίστοιχα, για διαδικασίες σύναψης που εκκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, όπως παρατίθεται αναλυτικά στο έγγραφο 7545/27.12.2017 της Αρχής

Τα ως άνω αναμορφωμένα άρθρα 4.3 του πρότυπου τείχους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας έργου άνω των ορίων και 6 του πρότυπου τείχους διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μελετών άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, θα ενσωματωθούν στα αρχεία, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αρχής  www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία τύπου .doc), και θα είναι διαθέσιμα από 03-01-2018.                 ( Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :Έγγραφο 7545/27.12.2017)