Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Ανακολουθία όσον αφορά τα αναγραφόμενα στοιχεία στο σώμα της ,μεταξύ των οριζόμενων σε άρθρο της διακήρυξης και στο προσαρτημένο σε αυτήν υπόδειγμα προς συμπλήρωση

Μη νομίμως απορρίφθηκε η προσφορά της “… Ο.Ε.”, με την αιτιολογία ότι στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της, δεν αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Και τούτο διότι στο άρθρο 2.1.5 της …..2018 διακήρυξης ορίζεται μεν ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, πλην όμως στο ίδιο άρθρο ορίζεται επίσης ότι, στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης υφίστανται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, στο δε υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Παραρτήματος αυτού, σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκε η επίμαχη ….2018 εγγυητική επιστολή, δεν περιλαμβάνεται προς συμπλήρωση αντίστοιχο πεδίο που να αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επομένως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στη σκέψη ΙΙ.Γ. της παρούσας, η εν λόγω ανακολουθία μεταξύ των οριζομένων στο άρθρο 2.1.5.η της διακήρυξης – σύμφωνα με το οποίο απαιτείται να αναγράφεται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών – και των οριζόμενων στο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Παραρτήματος Γ της ίδιας διακήρυξης, στο οποίο καταλείπονται μεν κενά πεδία για συμπλήρωση του αριθμού της διακήρυξης και του τίτλου της σύμβασης (προμήθειας), όμως, δεν καταλείπεται κανένα κενό προς συμπλήρωση με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της συμμετέχουσας εταιρείας “… Ο.Ε.” οδηγώντας στον αποκλεισμό της από τη διαγωνιστική διαδικασία.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης, καθώς και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση, πρέπει να απορριφθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Ρεθύμνης και την υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «. … Ο.Ε.».

Δεν ανακαλεί τη 423/2018 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (ΕΛ.ΣΥΝ :VI Τμήμα,Απόφαση 124/19)