Δυναμικό Σύστημα Αγορών: Αποσφράγιση προσφορών

Με την παρ. 10 (α) του αρθ. 43 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, τροποποιείται το αρθ. 100 Ν. 4412/16 ως εξής:

β) Στην παρ. 6 του αρθ. 100 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

“Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, οι αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων για την εγγραφή τους στο σύστημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης”.

Αποσαφηνίζεται στην αιτιολογική έκθεση, το γεγονός ότι με τη δεύτερη περίπτωση αποσκοπείται η μείωση του διοικητικού βάρους και η παροχή ευελιξίας στις διαδικασίες που διενεργούνται μέσω Δυναμικών Συστημάτων Αγορών κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τους οικονομικούς φορείς για την εγγραφή τους στο σύστημα. Δεδομένου ότι το Δυναμικό Σύστημα Αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και πρέπει να παραμένει ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του, με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται ότι το σύστημα θα παραμένει ανοικτό, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του για την υποβολή αιτήσρων συμμετοχής, χωρίς να υπάρχει η αναγκαιότητα συνεχών αποσφραγίσεων των υποβαλλόμενων αιτήσεων, γεγονός που δεν συνάδει με τον δυναμικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης διαδικασίας και θα δημιουργούσε πρόσθετο βάρος στις αναθέτουσες αρχές.