ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 17 & 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η e-dimos διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για  τους Ο.Τ.Α Α΄Βαθμού( Δήμους και Νομικά τους Πρόσωπα ), με θέμα «Προϋπολογισμός Δήμων 2019 και Αλλαγές που επέρχονται στην εκτέλεση των δαπανών του με τον [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι ] –Ν.4555/18 »,στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2018, με  τόπο διεξαγωγής κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας .

Δείτε εδώ το   Θεματολόγιο  και  την Αίτηση συμμετοχής