Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση των συμβάσεων

Με την παρ. 23 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, το αρθ. 205 Ν. 4412/16 αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 205 – Διοικητικές προσφτυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 208 (Παραλαβή υλικών), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 218 (Ποινικές ρήτρες), 219 (Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών), 220 (Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση) καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσεις της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτ. β’ και δ’ της παρ. 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί”.

Στην αιτιολογική έκθεση αποσαφηνίζεται ότι η διαδικασία της προσφυγής αφορά και άλλες ειδικές κυρώσεις που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον προστίθενται όροι που αφορούν τη διαδικασία διοικητικής και δικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν από την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων.